1 OCAK TANRI’NIN ANNESİ MERYEM ANA BAYRAMI

 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Tanrı’nın Annesi Bakire Meryem’i kutlayalım ve Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya tapalım. 
 Davet Mezmuru Ordinarium’da.
  
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
  _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 1. Nak. Ey kapılar, kubbelerinizi yükseltin, Şanlı Kral geliyor.  
  
 MEZMUR 24
 Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, *
 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
 Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran, *
 Sular üzerinde durduran.
                           
 Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
 Kutsal yerinde kim durabilir?
  
 Elleri pak, yüreği temiz olan, †
 Gönlünü putlara kaptırmayan, *
 Yalan yere ant içmeyen.       
                     
 Rab kutsar böylesini, *
 Kurtarıcısı Tanrı aklar.
  
 Ona yönelenler, †
 Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
 İşte böyledir.
  
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar! ¬
 Yüce Kral girsin içeri! *
 Kimdir bu Yüce Kral?
  
 O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
 Savaşta yiğit olan Rab.                            
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar!
  
 Yüce Kral girsin içeri! †
 Kimdir bu Yüce Kral? *
 Her Şeye Egemen Rab’dir bu Yüce Kral!    
  
 1. Nak. Ey kapılar, kubbelerinizi yükseltin, Şanlı Kral geliyor.   
  
 2. Nak. Yüce olan Tanrı bir kent kurdu, bütün halklar onun çocukları olarak çağrılacaklar. 
  
 MEZMUR 87
 Rab Siyon’u kutsal dağlar üzerine kurdu. †
 Siyon’un kapılarını *
 Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.
  
 Ey Tanrı kenti, *
 Senin için ne yüce sözler söylenir:
  
 “Beni tanıyanlar arasında †
 Rahav ve Babil’i anacağım, *
 Filist’i, Sur’u, Kuş’u da;
  
 ‘Bu da Siyon’da doğdu’ diyeceğim.” *
 Evet, Siyon için şöyle denecek:
 “Şu da orada doğmuş, bu da, *
 Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.”
  
 Rab halkları kaydederken, *
 “Bu da Siyon’da doğmuş” diye yazacak.
 Okuyucular, kavalcılar, *
 “Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.
  
 2. Nak. Yüce olan Tanrı bir kent kurdu, bütün halklar onun çocukları olarak çağrılacaklar. 
  
 3. Nak. Zamanların başlangıcından, sabah yıldızının parıltısından önce varolan Peder’in biricik Oğlu, kurtarıcımız Rab bugün doğdu. 
  
 MEZMUR 99
 Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar! †
 Keruvlar arasında tahtına oturmuş, *
 Sarsılsın yeryüzü! 
  
 Rab Siyon’da uludur, *
 Yücedir o bütün halklara egemendir
 Övsünler büyük, müthiş adını! *
 O kutsaldır. 
  
 Ey adaleti seven güçlü kral, *
 Eşitliği sen sağladın,
 Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın. *
 Yüceltin Tanrımız Rab’bi, 
  
 Ayaklarının taburesi önünde tapının! *
 O kutsaldır. 
 Musa’yla Harun onun kahinlerindendi, *
 Samuel de ona yakaranlar arasında. 
  
 Rab’be seslenirlerdi, *
 O da yanıtlardı. 
  
 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, †
 Uydular onun buyruklarına, *
 Kendilerine verdiği kurallara.
  
 Ya Rab Tanrımız, yanıt verdin onlara; †
 Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, *
 Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
  
 Tanrımız Rab’bi yüceltin, †
 Tapının ona kutsal dağında! *
 Çünkü Tanrımız Rab kutsaldır.
  
 3. Nak. Zamanların başlangıcından, sabah yıldızının parıltısından önce varolan Peder’in biricik Oğlu, kurtarıcımız Rab bugün doğdu. 
  
 ¥ Tanrı’nın kelamı beden aldı, alleluya. 
 ¶ Geldi ve aramızda yaşadı, alleluya. 
  
 BİRİNCİ OKUMA
  
  İbranilere Mektup’tan                                                                                             2, 9-17
  
 Mesih her yönden kardeşlerine benzer oldu. 
  
 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.
 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş ön-cüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun dü-şüyordu. Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı Baba'dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara "kardeşlerim" demekten utanmıyor. "Adını kardeşleri-me duyuracağım, topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim" diyor. Yine, "Ben ona güveneceğim" ve yi-ne, "İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar" diyor.
 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuş-kusuz o, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya hizmetin-de merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın gü-nahlarını bağışlatabilsin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                                      Lk.1, 28
 ¥ Mutlu Bakire Meryem, dünyanın yaratıcısı olan Rab’bi taşıdın, * Seni yaratana hayat verdin ve her zaman bakire kaldın.
 ¶ Lütufla dolu olan sana, selam; Rab seninledir.
 ¥ Seni yaratana hayat verdin ve her zaman bakire kal-dın.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
 Aziz Atanasius, Korint Episkoposu Epiktet'e Mektup, 5-9
  
 Kelam insan tabiatını Meryem’den aldı
 Kelam, İbrahim'in soyunun yükümlülüğünü üzerine aldı, bu nedenle kendisini her noktadan kardeşlerine benzer yapması ve bizimki gibi bir beden alması gerekiyordu. Bu nedenle, onda bu bedeni alması ve bu-nu kendisininki olarak bizim uğrumuza sunması için Meryem gerçekten lüzumludur. Kutsal Kitap onun doğumunu hatırlatıyor; şöyle diyor: O çocuğunu kundakladı, ona süt veren anne mutlu ilan edildi ve onun, bir kurban sunma içinmiş gibi, ondan doğduğu kabul edildi. Cebrail onu, dikkatle seçilmiş sözlerle ona bil-dirmişti. Bunun dışardan içeri sokulmuş yabancı bir beden olacağı inancını vermemek için, alışılmış şe-kilde: “Sende doğacak olan kimse” demedi; doğacak olanın ondan çıkacağına inanmaya davet için: “Senden doğacak olan kimse” dedi. 
 Bütün bunlar Kelam'ın, bizim tabiatımızı yüklenerek ve onu kurban olarak sunarak, onu tamamiyle kendisine ait yapması için, böyle oldu. Daha sonra bizi, ken-di tabiatiyle donatmak istedi, ki aziz Pavlus'un şöyle söylemesine imkan veren budur: Bu çürüyebilen var-lığın çürümezliğe bürünmesi, bu ölümlü varlığın ölümsüzlüğe bürünmesi gerekir. Bu, bazı heretiklerin tahayyül etmiş oldukları gibi, fiktif bir şekilde olma-mıştır: Asla! Kurtarıcı gerçekten insan olmuştur ve in-sanın kurtuluşu tümüyle buradan gelmiştir. Kurtuluşumuz bir görüntü değildir, o sadece beden için de-ğildir, ruh ve bedenle birlikte, tüm insan içindir ve bu selamet, Kelam'ın kendisinden gelmiştir.
 O halde Meryem'den gelen, Kutsal Yazılara göre, tabiaten insani idi ve Rabbin bedeni gerçek bir bedendir; evet, gerçek bir beden, çünkü bizim bedenimizle aynı idi. Çünkü hepimiz Adem'den geldiğimize göre, Mer-yem bizim kız kardeşimizdir.
 Kuşkusuz, Kelam et haline dönüşmedi, yalnızca bizim tabiatımızı aldı; aziz Yuhanna'nın: Kelam vücut buldu sözü başka bir anlama gelmemektedir, bunu benzeri ifadelerde de görmek mümkündür, örneğin aziz Pav-lus'ta: Mesih bizim için kendini lanetli yaptı.
 Kelam'ın insani tabiatla birleşmesi, Üçlü-Birlik'e hiçbir şey ilave etmez, oysa insani beden, Kelam'la komün-yonu ve onunla birliği dolayısıyla büyük bir avantaj elde etmiştir: Ölümlü iken ölümsüz olmuştur, tamamen insani iken, tinsel olmuştur ve topraktan gelen o, göğün kapılarından geçmektedir.
 Kuşkusuz, Kelam'ın Meryem'de bir beden almasından sonra bile, Üçlü-Birlik olarak kalmaktadır, ne bir fazla, ne bir eksik. O her zaman mükemmeldir: Üçlü-Birlik'te tek uluhiyeti tanıyoruz ve Kilise'de, Kelam'ın Pe-der'i, tek bir Tanrı’nın ilan edilmesi böyle olmaktadır.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Ey Kutsal Bakire Meryem, nasıl seni öveceğim? *Gökte sığmayan onu sen rahminde taşıdın.
 ¶ Kadınların en mübareği sensin mübarektir senin ev-ladın İsa.
 ¥ Gökte sığmayan onu sen rahminde taşıdın.
  
 İLAHİ  Te Deum 
  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
 ≈≈ Bu işaretten sonra ayetler söylenmeyebilir.
  
 DUA 
 Oğlu’nun Bakire Meryem'den doğumu sayesinde, bü-tün insanlara ebedi selameti bağışlayan yüce Tanrı, sana yalvarıyoruz: Sonsuz hayatın kaynağı olan Oğ-lun. Mesih İsa'yı dünyaya getiren Meryem Ana'nın bizim için senin nezdinde her zaman şefaatte bulunduğunu içimizde hissedelim. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. İşay’ın  kütüğünden bir filiz çıktı, Yakup’tan bir yıldız doğdu; Bakire’den Kurtarıcı 
               doğdu. Tanrı’mız sana hamdederiz. 
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. İşay’ın  kütüğünden bir filiz çıktı, Yakup’tan bir yıldız doğdu; Bakire’den Kurtarıcı 
               doğdu. Tanrı’mız sana hamdederiz. 
  
 2. Nak. Meryem Kurtarıcı’yı bize verdi. Vaftizci Yahya onu gördüğünde haykırdı: İşte, 
               Tanrı’nın Kuzusu; işte dünyanın günahını kaldıracak olan odur, alleluya! 
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Meryem Kurtarıcı’yı bize verdi. Vaftizci Yahya onu gördüğünde haykırdı: İşte, 
               Tanrı’nın Kuzusu; işte dünyanın günahını kaldıracak olan odur, alleluya! 
  
 3. Nak. Bir kadın ebedi olan Kralımızı doğurdu. Şeref verin Bakire’ye ve şan verin 
                Anne’ye, hiç bir kadın onun gibi olmadı ve olmayacaktır.
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bir kadın ebedi olan Kralımızı doğurdu. Şeref verin Bakire’ye ve şan verin 
                Anne’ye, hiç bir kadın onun gibi olmadı ve olmayacaktır.
  
 KISA OKUMA                                                                                                   Mi. 5, 2. 3. 4a
 Onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab onları başka milletlere teslim edecek. Kardeşlerinin bakiyesi İsrail oğullarına dönecekler. O, orada bulunacak ve Rabbin gücüyle, senin Rabbinin adının görkemiyle otlatacak. O barışımız olacak.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Rab kurtarışını gösterdi, * alleluya, alleluya. 
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya.
 ¶ Tüm milletlere adaletini açıkladı.
 ~ Alleluya, alleluya.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya.
  
 Benedictus Nak.
 Ne muhteşem bir gizem! Bugün her şey yenileniyor. Tanrı insan oldu. Kendi kutsallığını kaybetmedi ama insan olmayı kabul etti.
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
  
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Övgü dualarında birlik içinde toplanan bizler, Kutsal Ruh’un gücüyle Bakire Meryem’den doğmuş olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Bakire Meryem’in Oğlu olan sen, bize merhamet et. 
 Harika öğütçü, Barış Prensi; 
 - bütün dünyanın adalet ve barış çağını tanımasını sağla.
 Tanrımız ve Rabbimiz kendi arkadaşlığını bize vermiş olan sen, 
 - hayat tanıklığımızla sevginin gereklerini yerine ge-tirmemizi sağla. 
 Tanrı’nın Oğlu, Bakire Meryem’den doğarak, bize benzer olan sen, 
 - bizlerin de sana benzer olmamızı sağla.
 Yeryüzündeki şehirde bizim vatandaşımız olmayı is-teyen sen,
 - Göksel şehirde bizi senin vatandaşın gibi kabul et.
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Oğlu’nun Bakire Meryem'den doğumu sayesinde, bü-tün insanlara ebedi selameti bağışlayan yüce Tanrı, sana yalvarıyoruz: Sonsuz hayatın kaynağı olan Oğ-lun. Mesih İsa'yı dünyaya getiren Meryem Ana'nın bizim için senin nezdinde her zaman şefaatte bulunduğunu içimizde hissedelim. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.