NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ

23 ARALIK ÇARŞAMBA

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 
 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
  
 1. Nak. Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma.
  
 MEZMUR 103   
 O'nun merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, Yardımımıza gelecektir." (Lk. 1,78)
 I  (1-7)
  
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! †
 Onun kutsal adına övgüler sun, *
 Ey bütün varlığım!
  
 Rab’be övgüler sun, ey canım! *
 İyiliklerinin hiçbirini unutma!
 Bütün suçlarını bağışlayan, *
 Bütün hastalıklarını iyileştiren,
  
 Canını ölüm çukurundan kurtaran, *
 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, ¬
 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur, *
 Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.
  
 Rab bütün düşkünlere *
 Hak ve adalet sağlar.
 Kendi yöntemlerini Musa’ya, *
 İşlerini İsrailliler’e açıkladı.
  
 1. Nak. Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma.
 2. Nak. Babanın çocuklarını sevdiği gibi Rab kendisinden korkanlara merhamet eder.
  
 II (8-16)
  
 Rab sevecen ve lütfedendir, *
 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
 Sürekli suçlamaz, *
 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.
  
 Bize günahlarımıza göre davranmaz, *
 Suçlarımızın karşılığını vermez.
  
 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, †
 Kendisinden korkunlara karşı *
 Sevgisi de o kadar büyüktür.
  
 Doğu batıdan ne kadar uzaksa, *
 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
  
 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, †
 Rab de kendisinden korkanlara *
 Öyle sevecen davranır.
  
 Çünkü mayamızı bilir, *
 Toprak olduğumuzu anımsar.
 İnsana gelince, ota benzer ömrü, *
 Kır çiçeği gibi serpilir;
  
 Rüzgar üzerine esince yok olur gider, *
 Bulunduğu yer onu tanımaz.
  
 2. Nak. Babanın çocuklarını sevdiği gibi Rab kendisinden korkanlara merhamet eder.
 3. Nak. Rab’bi yüceltin ey onun eserleri.
  
 III (17-22)
  
 Ama Rab kendisinden korkanları * 
 Sonsuza dek sever,
  
 Antlaşmasına uyan †
 Ve buyruklarına uymayı anımsayan *
 Soylarına adil davranır.
  
 Rab tahtını göklere kurmuştur, *
 Onun egemenliği her yeri kapsar.
 Rab’be övgüler sunun, ey sizler, *
 Onun melekleri,
  
 Onun sözünü dinleyen, *
 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!
 Rab’be övgüler sunun, ey sizler, *
 Onun bütün göksel orduları,
  
 İsteğini yerine getiren kulları! *
 Rab’be övgüler sunun,
  
 Ey onun egemen olduğu  †
 Yerlerdeki bütün yaratıklar! *
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm!
                                                            
 3. Nak. Rab’bi yüceltin ey onun eserleri.
   
 ¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.
 ¶ Yeryüzünün her yerinde onu duyurun.
  
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                              
                                    
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından    51, 1-11
  
 İbrahim’in oğullarına, imanlılara kurtuluş vaadi
  
 "Doğruluğun ardından giden, Rab'be yönelen sizler, beni dinleyin: 
 Yontulduğunuz kayaya, çıkarıldığınız taş ocağına bakın. 
 Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın. 
 Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim, ama ben onu kutsayıp çoğalttım." 
 Rab Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.
 Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek. 
 Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. 
 "Beni dinle, ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! 
 Yasa benden çıkacak, halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim. 
 Zaferim yaklaştı, kurtarışım ortaya çıktı.
 Halkları gücümle yöneteceğim. 
 Kıyı halkları bana umut bağladı, umutla gücümü bekliyorlar. 
 Başınızı kaldırıp göklere bakın, aşağıya, yeryüzüne bakın. 
 Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak, giysi gibi eskiyecek yeryüzü; 
 üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek. 
 Ama benim kurtarışım sonsuz olacak, ardı kesilmeyecek zaferimin. 
 "Ey sizler, doğru olanı bilenler, yasamı yüreğinde taşıyan halk, 
 dinleyin beni! İnsanların aşağılamalarından korkmayın, yılmayın sövgülerinden. 
 Güvenin yediği giysi gibi, kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oy-sa zaferim sonsuza dek kalacak, Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."
 Uyan, ey Rab'bin gücü, uyan, kudreti kuşan! 
 Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan! 
 Rahav'ı parçalayan, deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin? 
 Denizi, engin suların derinliklerini kurutan, kurtulanların geçmesi için denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin? Rab'bin kurtardıkları dönecek,
 sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.
 Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 
 Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                   Yşa. 51, 4; 35, 10
 ¥ Dikkat et ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! *Adil Olan yakındadır, kurtarıcı yaklaştı.
 ¶ Rab'bin kurtardıkları dönecek, sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. 
 ¥ Adil Olan yakındadır, kurtarıcı yaklaştı.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Hippolitus, Noetus'un Sapkınlığına Karşı, 9-12
  
 Görünmeyen Tanrı’nın açınlanması
  
 Kardeşlerim, Kutsal Kitap'tan başka bir yerden tanımadığımız Tanrı tektir. 
 O halde bizler tanrısal kitabın bildirdiği her şeyi bilmeli ve bizlere öğrettiklerini öğrenmeliyiz. Peder'e, onun inanmamızı istediği şekilde inanmalıyız; Oğlu, onun yüceltmemizi istediği şekilde yüceltmeliyiz ve Kutsal Ruh'u, onun kabullenmemizi istediği şekilde kabullenmeliyiz.
 Tanrısal gerçekleri anlamaya çalışalım, kendi aklımıza göre ya da Tanrı nimetlerini zorlamakla değil de, Kutsal Kitap'ta kendi açıklamak istediği şekil ile. Tanrı, tam bir yalnızlıkla var oluyordu. 
 Ebediyetini herhangi bir şekilde paylaşan hiç bir şey yoktu. O zaman dünyayı yaratma kararını aldı. Düşündüğü, dilediği ve sözü ile açıkladığı gibi yarattı. Bu yüzden dün-ya, arzuladığı şekilde var olmaya başladı. Onu tasarla-dığı gibi gerçekleştirdi. O halde Tanrı tekliği içinde var oluyordu ve onunla birlikte sonsuz olan hiç bir şey yoktu. Tanrı'dan başka var olan yoktu. Yalnızdı, fakat her açıdan tamdı. Akıl, bilgi, güç ve öneri ondaydı. Her şey ondaydı ve o, her şeydi. İstediğinde ve istediği ölçüde, önceden saptanan zamanda aracılığı ile her şeyi yarattığı Sözü'nü bize açıkladı.
 Mademki, Tanrı Söz'ünü içinde içeriyordu ve bu Söz, yaratılan dünya için erişilmezdi, o, onu erişilebilir kıldı. Bir ilk söz söyleyerek ve ışıktan ışık türeterek kendi düşüncesini Rab olarak yaradılışa sundu ve yalnızca kendi bildiğini, kendisinde gördüğünü ve yaratılan dünya için kesinlikle daha önce görünemez olanı görünebilir kıldı. Bunları açıkladı ki, dünya görebilsin ve böylelikle kurtulabilsin.
 Dünyaya gelince Tanrı'nın Oğlu olarak ortaya çıkan Bilgeliktir bu. Her şey onun aracılığı ile yaratıldı, fakat Peder'den gelen tek odur.
 Sonradan o, bir yasayı ve Peygamberleri verdi ve onları Kutsal Ruh'ta konuşturdu ki, Peder'in gücü ile esinlenerek, Peder'in isteğini ve amacını ilan edebil-sinler.
 Peygamberlerin daha önce söylediklerini, özet olarak yeniden tekrarlayan ve O'nun her şeyin içinde yaratıldığı, Söz'ün olduğunu belirten Yuhanna'nın dediği gibi Tanrı'nın Sözü bu şekilde açıklandı. Yuhanna şöyle diyor: "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, hiç bir şey onsuz var olmadı" (Yu. 1, 1-3).
 Daha sonra şöyle der: "O, dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu, ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı onu kabul etmedi" (Yu. 1, 10-11).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                             Yşa. 9, 6. 7; Yuh. 1, 4     
 ¥ Çünkü bize bir çocuk doğacak, onun adı güçlü Tanrı olacak. * Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
 ¶ Yaşam ondadır ve yaşam insanların ışığıdır. 
 ¥ Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
  
 İncil: Luka 1, 57-66

 DUA 
 Ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı, Oğlunun doğuşu önümüzdedir: Layık olmayan bizlere Meryem’in rahminde doğan, ve aramızda oturmayı isteyen Söz bize yardımcı olsun. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
   
 Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 MEZMUR 108           
 Tanrı’nın Oğlu göklerin üzerine yükseltildiği için, onun şanı tüm yeryüszünde duyurulur. (Arnobio)
  
 Kararlıyım, ey Tanrı, †
 Bütün varlığımla sana ezgiler, * 
 İlahiler söyleyeceğim!
  
 Uyan, ey lir, ey çenk, *
 Seheri ben uyandırayım!
 Halkların arasında sana *
 Şükürler sunayım, ey Rab,
  
 Ulusların arasında *
 Seni ilahilerle öveyim.
 Çünkü sevgin göklere erişir, *
 Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
  
 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, *
 Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! -
 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, *
 Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
  
 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: *
 “Şekem’i sevinçle bölüştürecek,
 Sukkot Vadisi’ni ölçeceğim. *
 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,
  
 Efrayim miğferim, Yahuda asam. *
 Moav yıkanma leğenim, 
 Edom’un üzerine çarığımı fırlatacağım. *
 Filist’e zaferle haykıracağım.”
  
 Kim beni surlu kente götürecek? *
 Kim bana Edom’a kadar yol gösterecek?
 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? *
 Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
  
 Yardım et bize düşmana karşı, *
 Çünkü boştur insan yardımı.
 Tanrı’yla zafer kazanırız, *
 O çiğner düşmanlarımızı.
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susma-yacağım. 
  
 EZGİ Yeşaya 61, 10 - 62, 5 
 Yeni Yeruşalim'in Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi gökten, indiğini gördüm. (Va. 21, 2)
  
 Rabde büyük sevinç bulacağım, *
 Tanrım’la yüreğim coşacak.
 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, *
 Takılarını kuşanmış gelin gibi, 
  
 Bana kurtuluş giysisini giydirdi, *
 Beni doğruluk kaftanıyla örttü.
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, *
 Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,
  
 Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü *
 Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, *
 Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
 Siyon uğruna susmayacak,  *
 Yeruşalem uğruna sessiz kalmayacağım.
  
 Uluslar senin zaferini, *
 Bütün krallar görkemini görecek.
 Rab’bin kendi ağzıyla belirlediği  *
 Yeni bir adla anılacaksın.
  
 Rab’bin elinde güzellik tacı, *
 Tanrın’ın elinde krallık sarığı olacaksın.
 Artık sana “Terk edilmiş”, *
 Ülkene “Virane” denmeyecek;
  
 Bunun yerine sana “Sevdiğim”, *
 Ülkene “Evli” denecek.
 Çünkü Rab seni seviyor, *
 Ülken de evli sayılacak.
  
 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, *
 Oğulların da seninle öyle evlenecek.
 Güvey gelinle nasıl sevinirse, *
 Tanrın da seninle öyle sevinecek.
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım.
  
 3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müj-deyi götürmek için gönderiyor.       
  
 MEZMUR   146
 Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. (Mt. 11, 5)
  
 Rab’be övgüler sunun! *
 Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun.
 Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak, *
 Var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim.
  
 Önderlere, *
 Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
 O son soluğunu verince toprağa döner, *
 O gün tasarıları da biter.
  
 Ne mutlu yardımcısı †
 Yakup’un Tanrısı olan insana, *
 Umudu Tanrısı Rabde olana! 
  
 Yeri göğü, *
 Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
  
 Sonsuza dek sadık kalan, †
 Ezilenlerin hakkını alan, *
 Açlara yiyecek sağlayan odur.
  
 Rab tutsakları özgür kılar, †
 Körlerin gözünü açar, *
 İki büklüm olanları doğrultur,
  
 Doğruları sever. *
 Rab garipleri korur,
 Öksüze, dul kadına yardım eder, *
 Kötülerin yolunuysa saptırır.
  
 Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, †
 Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.         
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Rom.13, 11b -12
 Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 ¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
 ~ Bize merhamet et.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize mer hamet et.
  
 Benedictus Nak. Benedictus Nakaratı günün tarihine göre.
  
 YAKARMALAR 
 İmanla dualarımızda birleşmiş olarak ölülerin ve canlıların yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel, Rab İsa.
 Günahkarları kurtarmaya gelmiş olan Mesih İsa, 
 - bugün bizi kötülüğün tuzaklarından koru.
 Zamanların sonunda şanını ve kudretini gösterecek olan sen, 
 - şimdiden bizi kurtaran lütfunu bize göster.
 Kutsal Ruh’un kudreti buyruğunu yerine getirmemize yardım etsin,
 - böylece Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömertçe hizmet edelim.
 Mutlu ümidi ve şanının görünümünü beklerken,
 - bu dünyada sevgiyle ve ölçülü olarak yaşamamızı sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
   
 
 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların   arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
 MEZMUR 119, 145-152 XIX (Kof) (118)
  
 Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
 Yanıtla beni, ya Rab!
 Senin kurallarına uyacağım. *
 Sana sesleniyorum,
  
 Kurtar beni, *
 Öğütlerine uyayım.
 Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
 Senin sözüne umut bağladım.
  
 Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
 Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
  
 Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
 Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
 Yaşam ver bana!
  
 Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
 Yasandan uzaklaşıyorlar.
 Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
 Bütün buyrukların gerçektir.
  
 Çoktan beri anladım *
 Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
  
 MEZMUR 94 Tanrı kutsallarına hakkını verir
 Günahkârların Tanrı Egemenliği'ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı. (1. Ko. 6,9; 1. Se. 4,6-7)     
             
 I  (1-11)
  
 Ya Rab, öç alıcı Tanrı, *
 Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı! ¬
 Kalk, ey yeryüzünün yargıcı, *
 Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!
  
 Kötüler ne zamana dek, ya Rab, *
 Ne zamana dek sevinip coşacak?
 Ağızlarından küstahlık dökülüyor, *
 Suç işleyen herkes övünüyor.
  
 Halkını eziyorlar, ya Rab, *
 Kendi halkına eziyet ediyorlar.
 Dulu, garibi boğazlıyor, *
 Öksüzleri öldürüyorlar.
  
 “Rab görmez” diyorlar, *
 “Yakup’un Tanrısı dikkat etmez.”
 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin; *
 Ey aptallar ne zaman akıllanacaksınız?
  
 Kulağı yaratan işitmez mi? *
 Göze biçim veren görmez mi?
 Ulusları yola getiren yargılamaz mı? *
 İnsanı eğiten bilmez mi?
  
 Rab insanın düşüncelerinin *
 Boş olduğunu bilir.
  
 II  (12-23)
  
 Ne mutlu, ya Rab, yola getirdiğin, *
 Yasanı öğrettiğin insana!
 Kötüler için çukur kazılıncaya dek, *
 Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.
  
 Çünkü Rab halkını reddetmez, *
 Kendi halkını terk etmez.
 Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak, *
 Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.
  
 Kötülere karşı beni kim savunacak? *
 Kim benim için suçlulara karşı duracak?
 Rab yardımcım olmasaydı, *
 Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.
  
 “Ayağım kayıyor” dediğimde, *
 Sevgin ayakta tutar beni, ya Rab. ¬
 Kaygılar içimi sarınca, *
 Senin avutmaların gönlümü sevindirir.
  
 Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi *
 Seninle bağdaşır mı?
 Onlar doğruya karşı birleşiyorlar, *
 Suçsuzu ölüme mahkum ediyorlar.
  
 Ama Rab bana kale oldu. *
 Tanrım sığındığım kaya oldu.
 Tanrımız Rab yaptıkları kötülüğü *
 Kendi başlarına getirecek,
  
 Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacak, *
 Evet, köklerini kurutacak.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 
  
  
 KISA OKUMA                                           Yer. 29, 11. 13
  
 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                          Yer. 30, 18 a
   Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. 
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Bar. 3, 5-6a
  
 Atalarımızın yaptığı kötülükleri aklına getirme, ama kendi kudretini ve adını anımsa. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 Akşam Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 MEZMUR 139, 1-18, 23-24 (138)   Tanrı her şeyi görür  
 Rab'bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi? (Rom. 11, 34)
 I (1-12)
 (Rom. 11, 34)
 Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. †
 Oturup kalkışımı bilirsin, *
 Niyetimi uzaktan anlarsın. 
  
 Gittiğim yolu, yattığım yeri †
 İnceden inceye elersin. *
 Bütün yaptıklarımdan haberin var. ¬
  
 Daha sözü ağzıma almadan, *
 Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya Rab.
 Beni çepeçevre kuşattın, *
 Elini üzerime koydun.
  
 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, *
 Başa çıkamam, erişemem.
 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, *
 Nereye kaçabilirim huzurundan?
  
 Göklere çıksam, oradasın., *
 Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.
 Seherin kanatlarını alıp uçsam, *
 Denizin ötesine konsam, 
  
 Orada bile elin yol gösterir bana, *
 Sağ elin tutar beni. 
 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın, *
 Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.” 
  
 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için, †
 Gece, gündüz gibi ışıldar, *
 Karanlıkla aydınlık birdir senin için.             
                                    
 1. Nak.Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 
  
 II (13-18. 23-24) Rab, sen beni yoklarsın, beni tanırsın
 Tanrı hiçbirimizden uzak değildir… 'O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız. (Ha. İşl. 17, 27.28)
 İç varlığımı sen yarattın, *
 Annemin rahminde beni sen ördün.
 Sana övgüler sunarım, *
 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.
  
 Ne harika işlerin var! *
 Bunu çok iyi bilirim.
 Gizli yerde yaratıldığımda, *
 Yerin derinliklerinde örüldüğümde, ¬
  
 Bedenim senden gizli değildi. *
 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; 
 Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden. *
 Hepsi senin kitabına yazılmıştı.
  
 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı, †
 Sayıları ne çok! *
 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.
  
 Uyanıyorum, hala seninleyim. *
 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,
  
 Sına beni, öğren kaygılarımı. †
 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, *
 Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 
  
 3. Nak. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.          
  
 EZGİ Koloseliler 1, 12-20             
 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
 Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
 Şükretmeniz için dua ediyoruz. 
  
 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
 Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 
 Onda kurtuluşa, *
 Günahlarımızın bağışına sahibiz. 
  
 Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
 Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. 
  
 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
 Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar*
 Onda yaratıldı. 
  
 Her şey onun aracılığıyla *
 Ve onun için yaratıldı. 
 Her şeyden önce var olan odur *
 Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. ¬
  
 Bedenin, yani kilisenin başı odur. *
 Her şeyde ilk yeri alsın diye 
 Başlangıç olan ve ölüler arasından *
 İlk doğan odur. 
  
 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
 Onda bulunmasını uygun gördü. 
  
 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
 Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Onun aracılığıyla kendisiyle  barıştırmaya razı oldu.
             
 3. Nak. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.          
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                           2. Pet. 3, 8b-9    
  
 Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Ey Emanuel, Kralımız ve Yasa verenimiz, halkı-nın ümidi ve kurtarıcısı olan sen,   bizi kurtarmaya gel, ey Rabbimiz Tanrı! 
  
 YAKARMALAR 
 Yoksullara iyi haber’i vermek için gelen Kurtarıcımız’a istekle dua edelim: Tüm insanlar senin görkemini görsün.
 Seni hiç tanımamış olanlara kendini göster,  
 - her insanın senin tatlı arkadaşlığının sevincini tatmasını sağla. 
 Adın yeryüzünün dört bucağında duyurulsun,  
 - herkesin sana gelen yolu bulabilmesini sağla.
 İlk gelişinde dünyayı kurtarmaya gelen sen, 
 - tekrar geldiğinde halkının yokolmasını değil, son-suz yaşama kavuşmasını sağla. 
 Bizlere kurtarışınla özgürlük veren sen,  
 - kanınla kurtardıklarını kendinde sakla. 
 Önce insan olarak gelen, ve sonra yargılamak için tekrar gelecek olan sen,  
 - topluca katledilmiş olanları sonsuz sevinçle doldur. 
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA
 Ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı, Oğlunun doğuşu önümüzdedir: Layık olmayan bizlere Meryem’in rahminde doğan, ve aramızda oturmayı isteyen Söz bize yardımcı olsun. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmeder. Âmin.