NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. CUMA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
 
MEZMUR 35, 1-2, 3c, 9-19, 22-23, 27-28  
Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. (Mt. 26, 3.4)
 
I  (1-2. 3c. 9-12)
 
Ya Rab, benimle uğraşanlarla sen uğraş, *
Benimle savaşanlarla sen savaş!
Al küçük kalkanla büyük kalkanı, *
Yardımıma koş!
 
“Seni ben kurtarırım” de bana! †
O zaman Rab’de sevinç bulacağım, *
Beni kurtardığı için coşacağım.
 
Bütün varlığımla şöyle diyeceğim *
Senin gibisi var mı, ya Rab,
Mazlumu zorbanın elinden,  *
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?” ¬
 
Kötü niyetli tanıklar türüyor, *
Bilmediğim konuları soruyorlar.
İyiliğime karşı kötülük ediyor, *
Yalnızlığa itiyorlar beni.
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
2. Nak. Ya Rab, davamı savun ve  kuvvetinle koru beni.
 
II (13-16)
 
Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, *
Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.
Duam yanıtsız kalınca, *
Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.
 
Kederden belim bükülürdü, *
Annesi için yas tutan biri gibi.
 
Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler, †
Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar, *
Durmadan didiklediler beni.
 
Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi, *
Diş gıcırdattılar bana.
 
2. Nak.  Ya Rab, davamı  savun ve  kuvvetinle koru beni.
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
 
III  (17-19. 22-23. 27-28)
 
Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab? †
Kurtar canımı bunların saldırısından, *
Hayatımı bu genç aslanlardan!
 
Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım, *
Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.
 
Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar, †
Göz kırpmasınlar birbirlerine  *
Nedensiz benden nefret edenler. ¬
 
Olup biteni sen de gördün, ya Rab, *
Sessiz kalma,
Ya Rab, benden uzak durma! *
Uyan, kalk savun beni,
 
Uğraş hakkım için, ey Tanrım *
Ve Rab’bim!
 
Benim haklı çıkmamı isteyenler, †
Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar; *
Şöyle desinler sürekli:
 
“Kulunun esenliğinden hoşlanan *
Rab yücelsin!”
O zaman gün boyu adaletin, *
Övgülerin dilimden düşmeyecek.
 
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
¥ Ey Rab, merhametin üzerimde olsun.
¶ Sözünün doğruluğu nedeniyle beni kurtar.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                          
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                              Yşa. 19, 16-25
 
Mısırlılar ve Asurlular Rab’bi tanıyacak ve ona hizmet edecekler.
 
O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen Rab'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar. Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen Rab'-bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak. O gün Mısır'da Kenan dilini konu-şan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen Rab'-be bağlılık andı içecekler; içlerinden biri 'Yıkım Kenti diye adlandırılacak.
O gün Mısır'ın ortasında Rab için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek. Her Şeye Egemen Rab için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü Rab'be yakarınca, Rab onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak. Rab kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün Rab'bi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar. Rab'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.
Rab Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. Rab'be yönelip yakaracaklar. Rab de onları iyileştirecek.
O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar. 
O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Her Şeye Egemen Rab, "Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın" diyerek dünyayı kutsayacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                           Yşa. 19, 21; Lk. 13, 29
 
¥ Mısırlılar o gün Rab'bi tanıyacak, * kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
¶ İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın Egemeniği'nde sofraya oturacaklar.
¥ Kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
Anselmus, Proslogion 1
 
Tanrı’yı derin düşünme isteği
 
Cesur ol, sefil ölümlü, kısa süre için uğraşılarından kaç, fırtınalı düşüncelerini terk et. Bir an için ağır dertlerini uzaklaştır ve yorucu faaliyetlerini bir yana koy. Biraz da Tanrı ile meşgul ol ve onda huzur et. Ruhunun içtenliğine gir, Tanrı ve seni onu aramaya yardım eden hariç, her şeyi uzaklaştır ve kapıyı kapadıktan sonra, onu ara. Ey yüreğim de şimdi tüm benliğinle, şimdi Tanrı'ya: "Yüzünü arıyorum, de; senin yüzünü arıyorum, ey Rab" (Mez. 26, 8). Rab Tanrım, öğret gönlüme seni nerede ve nasıl arayacağını, nerede ve nasıl bulacağını. Rabbim, sen burada değilsen, burada ol-mayan seni nerede arayacağım? Şayet her yerdeysen, neden seni hiç bir zaman göremiyorum? Kuşkusuz sen erişilmez bir ışıkta kalıyorsun.
Ya nerede bu erişilmez ışık, veya ona nasıl yaklaşabileceğim? Onda  seni  görebilmem için beni kim götürecek ona, kim rehberlik edecektir? Bundan başka seni hangi işaretlerle, hangi yüz ile arayacağım? Sana karşı olan sevgisiyle azap çeken ve yüzünden uzak yere atı-lan hizmetçin ne yapacaktır? Seni görmeyi arzu ediyor, fakat yüzün ondan uzaktır. Yaklaşmayı amaçlıyor, oysa konutun erişilmezdir. Seni bulmak için can atıyor ve yerini bilmiyor. Seni arayacağına söz veriyor ve yüzünü tanımıyor.
Rab, sen Tanrımsın, Rabbimsin ve ben seni hiç görmedim. Sen beni yarattın ve yeniden yarattın. Tüm mülklerimi bana verdin ve ben seni daha tanımıyorum. Seni görmek için yaratılmışım ben ve henüz yaratılışımın nedeni olan şeyi yapmadım.
Ya sen, Rab, ne zamana kadar bizi unutacaksın, ne zamana kadar bakışını bizden esirgeyeceksin? Ne zaman bize bakacaksın ve arzumuzu yerine getirecek-sin? Gözlerimizi aydınlatıp, yüzünü bize ne zaman göstereceksin? Ne zaman kendini bize geri verecek-sin?
Bak, Rab, arzumuzu yerine getir, aydınlat bizi, kendini bize göster. Kendini yeniden bize ver ki, yararımız olsun: Sensiz çok kötü oluyoruz. Uğraşılarımıza, sana yönelik gayretlerimize acı: sensiz hiçbir değerimiz yoktur.
Seni aramamı öğret bana ve aradığımda göster kendini: bana öğretmezsen seni arayamam, kendini göstermezsen bulamam. Seni arzu edip arayayım ve aradığımda arzulayayım, seni severek bulayım ve bulunca seveyim.
 
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                         Mez. 80,18. 19; 106, 4    
    
¥ O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım! * Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
¶ Ya Rab, halkına duyduğun sevgiyle anımsa bizi, gel ve kurtarışını bize ver.
¥ Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
İncil: Matta 9, 27-31
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
MEZMUR 51                      
Düşüncede ve ruhta yenilenip, yeni yaradılışı giyindiniz (bk. Ef. 4, 23-24)
 
Ey Tanrı, lütfet bana, *
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, *
Sınırsız merhametin uğruna.¬
 
Tümüyle yıka beni suçumdan, *
Arıt beni günahımdan.
Çünkü biliyorum isyanlarımı, *
Günahım sürekli karşımda.
 
Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. *
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Öyle ki, konuşurken haklı, *
Yargılarken adil olasın.
 
Nitekim suç içinde doğdum ben, *
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, *
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
 
Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, *
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Neşe, sevinç sesini duyur bana, *
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
 
Bakma günahlarıma, *
Sil bütün suçlarımı.
Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, *
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
 
Beni huzurundan atma, *
Kutsal Ruhun’u benden alma.
Geri var bana sağladığın kurtuluş sevincini, *
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
 
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, *
Günahkarlar geri dönsün sana.
Kurtar beni kan dökme suçumdan, *
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
 
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. *
Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun. *
Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
 
Yoksa sunardım sana, *
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
 
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, †
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği *
Hor görmezsin, ey Tanrı. ¬
 
Lütfet, Siyon’a iyilik yap, *
Yeruşalim’in surlarını onar.
 
O zaman doğru sunulan kurbanlar, †
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, *
Seni hoşnut kılar; 
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
EZGİ  Yşa. 45, 15-26                       
İsa'nın adı anıldığında hepsi diz çöksün. (Fil. 2, 10)
 
Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı’sın, *
Ey İsrail’in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. *
Utanç içinde uzaklaşacaklar.
 
Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, *
Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.
Çağlar boyunca utandırılmayacak, *
Asla rezil olmayacak.
 
Çünkü gökleri yaratan Rab, *
Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye *
Biçimlendiren Rab -Tanrı odur- şöyle diyor:
 
“Rab benim, başkası yok. †
Ben gizlide, *
Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.
 
Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde *
Arayın’ demedim. ¬
Doğru olanı söyleyen, *
Adil olanı bildiren Rab benim.”
 
“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, *
Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!
Tahtadan oyma putlar taşıyan, *
Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
 
Konuşun, davanızı sunun, *
Birbirinize danışın.
Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? *
Ben Rab, bildirmedim mi?
 
Benden başka Tanrı yok, †
Adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. *
Yok benden başkası.
 
“Ey dünyanın dört bucağındakiler, *
Bana dönün, kurtulursunuz.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok. *
Kendi üzerime ant içtim,
 
Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: †
Her diz önümde çökecek, *
Her dil bana ant içecek.
 
“Benim için şöyle diyecekler: *
‘Doğruluk ve güç yalnız Rab’dedir’,
İnsanlar ona gelecek. *
Rab’be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
 
Ama bütün İsrail soyu †
Rab tarafından aklanacak, *
     Onunla övünecek.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
Eğer 100. Mezmur, davet ilahisi olarak okunduysa, Mezmur 95 (94) üçüncü mezmur olarak Sabah Övgüsünde söylenir.
 
MEZMUR 100      
 Rab, kurtulanlara zafer ilahi söylüyor. (Az. Atanasius)
                 
Ey bütün dünya, *
Rab’be sevinç çığlıkları yükseltin!
Ona neşeyle kulluk edin, *
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
 
Bilin ki Rab Tanrı’dır. *
Bizi yaratan odur, biz de onunuz,
 
Onun halkı, otlağının koyunlarıyız. †
Kapılarına şükranla, *
Avlularına övgüyle girin!
 
Şükredin ona, adına övgüler sunun! *
Çünkü Rab iyidir,
Sevgisi sonsuzdur. *
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
KISA OKUMA                                                                                                                                   Yer. 30, 21-22
Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak. Onu kendime yaklaştıracağım, bana yaklaşacak. Kim canı pahasına yaklaşabilir bana? diyor Rab. “Böylece siz benim halkım olacaksınız, Ben de sizin Tanrınız olacağım.”
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Davud’un soyundan insan olan Tanrı gelecek ve üzerimizde hükmedecektir. Alleluya.
 
YAKARMALAR
 
Oğlunda şanını insanlara göstermiş olan Tanrı’ya öv-gü ve izzet olsun: Ya Rab, seni överiz ve yüceltiriz.
Kutsal Peder, birbirimizle anlaşmamızı ve sevmeyi öğrenmemizi sağla,
- Oğlun Mesih İsa‘nın bize öğrettiği gibi.
İmanda bizi neşe ve barışla doldur,
- ümidimizi güçlendir ve Ruh’un kudretini bağışla.
Yarattığı her varlığa iyiliği ile özen gösteren Rab,
- seni tanımadıkları halde bekleyenleri ziyaret et.
Seçmiş olduklarını çağıran ve kutsal kılan sen,
- ebedi mutluluğa giden yolda biz günahkarlara destek ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 25-32 (Dalet)
 
Toza toprağa serildim, *
Sözün uyarınca yaşam ver bana. ¬
Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; *
Kurallarını öğret bana!
 
Koşullarını anlamamı sağla ki, *
Harikalarının üzerinde düşüneyim.
İçim eriyor kederden, *
Sözün uyarınca güçlendir beni!
 
Yalan yoldan uzaklaştır, *
Yasan uyarınca lütfet bana.
Ben sadakat yolunu seçtim, *
Hükümlerini uygun gördüm.
 
Öğütlerine dört elle sarıldım, ya Rab, *
Utandırma beni!
İçime huzur verdiğin için *
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.
 
MEZMUR 26  
O kutsal ve kusursuz olmamız için bizi Mesih'te seçti. (Ef. 1,4)
 
Beni haklı çıkar, ya Rab, †
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; *
Sarsılmadan Rab’be güvendim. 
 
Dene beni, ya Rab, sına; *
Duygularımı, düşüncelerimi yokla. 
Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor, *
Senin gerçeğini yaşıyorum ben. 
 
Yalancılarla oturmam, *
İkiyüzlülerin suyuna gitmem.
Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim, *
Fesatçıların arasına girmem.
 
Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, *
Sunağının çevresinde dönerim, ya Rab,
Yüksek sesle şükranımı duyurmak *
Ve bütün harikalarını anlatmak için.
 
Severim, ya Rab, yaşadığın evi,  *
Görkeminin bulunduğu yeri.
Günahkarların, *
Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.
 
Onların elleri kötülük aletidir, *
Sağ elleri rüşvet doludur. ¬
Ama ben dürüst yaşarım, *
Kurtar beni, lütfet bana!
 
Ayağım emin yerde duruyor. *
Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya Rab.
 
MEZMUR 28, 1-3, 6-9                        
Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.(Yu. 11, 41)
 
Ya Rab, sana yakarıyorum, *
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan, *
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
 
Seni yardıma çağırdığımda, †
Ellerini kutsal konutuna doğru açtığımda, *
Kulak ver yalvarışlarıma.
 
Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla  *
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur, *
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
 
Rab’be övgüler olsun! *
Çünkü yalvarışımı duydu.
Rab benim gücüm, kalkanımdır, *
Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
 
Yüreğim coşuyor, *
Ezgilerimle ona şükrediyorum.
Rab halkının gücüdür, *
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
 
Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; *
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                             Yer. 29, 11. 13
 
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum di-yor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                        Yer. 30, 18 – 19
 
Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak, saray kendi yerinde duracak. Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                   Ba. 3, 5. 6a
 
Atalarımızın yaptıkları kötülükleri aklına getirme. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın ve seni övmek istiyoruz Tanrım.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
MEZMUR 41   
Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. (Mk. 14, 18)
 
Ne mutlu yoksulu düşünene! *
Rab kurtarır onu kötü günde.
Korur Rab, yaşatır onu, *
Ülkede mutlu kılar,
 
Terk etmez düşmanlarının eline. *
Destek olur Rab ona
Yatağa düşünce;  *
Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.
 
“Acı bana, ya Rab!” dedim, †
“Şifa ver bana, çünkü sana karşı *
Günah işledim!”
 
Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan: *
“Ne zaman ölecek adı batası?” diyorlar.
 
Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor, †
Fesat topluyor içinde, *
Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor. 
 
Benden nefret edenlerin hepsi  †
Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, *
Zararımı düşünüyorlar, 
 
“Başına öyle kötü bir şey geldi ki” diyorlar, *
“Yatağından kalkamaz artık.”
Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile *
İhanet etti bana. ¬
 
Bari sen acı bana, ya Rab, kaldır beni. *
Bunların hakkından geleyim.
Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, *
O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.
 
Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, *
Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.
 
Öncesizlikten sonsuza dek, †
Övgüler olsun İsrail’in Tanrısı Rab’be! *
Amin! Amin!
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
MEZMUR 46 (45)
Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. (Mt. 1, 23)
 
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, *
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, *
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 
Sular kükreyip köpürse, *
Kabaran deniz dağları titretse bile.
 
Bir ırmak var ki,  †
Suları sevinç getirir Tanrı kentine, *
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
 
Tanrı onun ortasındadır,  †
Sarsılmaz o kent. *
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
 
Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, *
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor. ¬
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, *
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
Savaşları durdurur  *
Yeryüzünün dört bucağında,
 
Yayları kırar, mızrakları parçalar, *
Kalkanları yakar.
 
“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! †
Uluslar arasında yüceleceğim, *
Yeryüzünde yüceleceğim!”
 
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
 
 
EZGİ  Va. 15, 3-4      
                     
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, *
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.
Ey ulusların kralı, *
Senin yolların doğru ve adildir.
 
Ya Rab, senden kim korkmaz, *
Adını kim yüceltmez?
 
Çünkü kutsal olan yalnız sensin. †
Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. *
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.                                     
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                         2. Pe. 3, 8b. 9
 
Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 
Magnificat Nak. Oğlumu Mısır’dan çağırdım. o, halkımı kurtarmaya ge-lecek.
 
 
YAKARMALAR
 
Ruhlarımızın çobanı ve koruyucusu olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Ya Rab, aileni kuırtar.
Tanrı’nın sürüsünün iyi çobanı olan sen,
- gel ve tüm insanları kilisene topla.
Halkının çobanlarına bak,
- onların kardeşlerinin hizmetinde yorulmadan çalış-malarını sağla.
Sözünün samimi habercilerini yarat,
- ve İncil’inin dünyanın son ucuna kadar ilan edilmesine izin ver.
Hayat yolunda yorulmuş, ezilmiş ve yıpranmış olan herkese,
- merhamet et, yakınlarında arkadaşlarının desteğini bulmalarını sağla.
Kendine çağırdığın tüm insanları ve yeryüzünde sesini tanımış olan kimseleri,
- gökteki ebedi otlaklarına kabul et.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, ancak senden bize kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.