NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA CUMARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
MEZMUR 105  
İsrailliler,  evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! (Rom. 9, 4-5)
I  (1-15)
Rab'be şükredin, ona yakarın, *
Halklara duyurun yaptıklarını!
Onu ezgilerle, ilahilerle övün, *
Bütün harikalarını anlatın!
 
Kutsal adıyla övünün, *
Sevinsin Rab'be yönelenler!
Rab'be ve onun gücüne bakın, *
Durmadan onun yüzünü arayın!
 
Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, *
Seçtiği Yakupoğulları, ¬
 
Onun yaptığı harikaları, †
Olağanüstü işlerini *
Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!
 
Tanrımız Rab odur, *
Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.
O antlaşmasını, *
Bin kuşak için verdiği sözü,
 
İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, *
İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.
"Hakkınıza düşen mülk olarak *
Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,
 
Bunu Yakup için bir kural, *
İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.
O zaman bir avuç insandılar, *
Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.
 
Bir ulustan öbürüne, *
Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.
Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi, *
Onlar için kralları bile payladı:
 
"Meshettiklerime* dokunmayın, *
Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu günahkârların ellerinden kurtardı.
 
II (16-22)
 
Ülkeye kıtlık gönderdi, *
Bütün yiyeceklerini yok etti.
Önlerinden bir adam göndermişti, *
Köle olarak satılan Yusuf'tu bu.
Zincir vurup incittiler ayaklarını, *
Demir halka geçirdiler boynuna,
Söyledikleri gerçekleşinceye dek, *
Rab'bin sözü onu sınadı. ¬
Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi, *
Halklara egemen olan onu özgür kıldı.
Onu kendi sarayının efendisi, *
Bütün varlığının sorumlusu yaptı;
Önderlerini istediği gibi eğitsin, *
İleri gelenlerine akıl versin diye.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu gü-nahkarların ellerinden kurtardı.
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
 
III (23-45)
 
O zaman İsrail Mısır'a gitti, *
Yakup Ham ülkesine yerleşti.
Rab halkını alabildiğine çoğalttı, *
Düşmanlarından sayıca arttırdı onları.
 
Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: †
Halkından tiksindiler, *
Kullarına kurnazca davrandılar.
 
Kulu Musa'yı, *
Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına.
Onlar gösterdiler Rab'bin belirtilerini, *
Ham ülkesinde şaşılası işlerini.
 
Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü Rab, *
Çünkü Mısırlılar onun sözlerine karşı gelmişti.
Kana çevirdi sularını, *
Öldürdü balıklarını.
 
Ülkede kurbağalar kaynaştı *
Krallarının odalarına kadar.
Rab buyurunca sinek sürüleri, *
Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.
 
Dolu yağdırdı yağmur yerine, *
Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.
Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, *
Parçaladı ülkenin ağaçlarını. ¬
 
O buyurunca çekirgeler, *
Sayısız yavrular kaynadı.
Ülkenin bütün bitkilerini yediler, *
Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.
 
Rab ülkede ilk doğanların hepsini, *
İlk çocuklarını öldürdü.
İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, *
Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.
 
Onlar gidince Mısır sevindi, *
Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine.
Rab bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, *
Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.
İstediler, bıldırcın gönderdi, *
Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.
Kayayı yardı, sular fışkırdı, *
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
 
Çünkü kutsal sözünü, *
Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı.
Halkını sevinç içinde, *
Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.
 
Ulusların topraklarını verdi onlara. *
Halkların emeğini miras aldılar;
 
Kurallarını yerine getirsinler, †
Yasalarına uysunlar diye. *
Rab'be övgüler sunun!
 
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
¥ Rab sözünü Yakub’a bildirdi.
¶ Yasasını ve kararlarını İsrail’e açıkladı.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                            
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                Yşa. 21, 6-12
 
Gözcü gece boyunca bekledi, Babil’in yıkıldığını haber verdi.
 
Rab bana dedi ki,
"Git, bir gözcü dik,
gördüğünü bildirsin.
Savaş arabalarının,
atlara, eşeklere, develere binmiş insanların
çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin."
 Gözcü, "Ey efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,
her gece yerimde nöbet tutuyorum" diye bağırdı,
"bak, savaş arabalarıyla atlılar
çifter çifter geliyor!"
Sonra, "yıkıldı, Babil yıkıldı!" diye haber verdi,
"taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!"
Ey halkım, harman yerinde buğday gibi dövülmüş olan halkım!
Her Şeye Egemen Rab'den, İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı size bildirdim.
Duma ile ilgili bildiri:
Biri Seir'den bana sesleniyor:
"Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?
Geceden geriye ne kaldı?"
Yanıtım şöyle: "Sabah olmak üzere,
ama yine gece olacak.
Soracaksanız sorun, yine gelin."
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                             Va.18, 2. 4. 5
 
¥ Melek gür  bir sesle bağırdı: "Yıkıldı! Büyük Babil  yı-kıldı! * Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan!
¶ Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti, ve Tan-rı onun suçlarını anımsadı.
¥ Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğra-dığı belalara uğramamak için çık oradan!
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
 Kiprianus, Sabır Üstüne, 13. 15
 
Görmesek de ümit ediyoruz.
 
Rabbimiz ve Hocamız, selametimiz için bize şu buyruğu verdi: "Kim sonuna kadar dayanacak olursa, bu kimse kurtulacaktır" (Mat. 10, 22; 24). Ve de şunu: "Eğer benim sözümde kalırsanız, gerçekten benim şakirtlerim olacaksınız, gerçeği tanıyacaksınız ve gerçek sizi özgür yapacaktır" (Yu. 8, 31-32).
Sevgili kardeşlerim, gerçek ve özgürlük ümidini elde edebilmek için, gerçeğin ve özgürlüğün kendisine erişebilmek amacıyla sağlam durmak ve sebat etmek gerekir. Hıristiyan olmamız keyfiyeti imanımızın ve ümidimizin temelini oluşturmaktadır. Ama ümidin ve imanın ürün verebilmesi için, sabır zorunludur.
Bizim aradığımız bu dünyanın şan ve şerefi değil, gelecek şan ve şereftir Havari Pavlus'un bize bildirdiği gibi: "Kurtulduk, fakat bu, ümit olarak böyledir; ümit edileni görmek, artık ümit etmemektir: görülen şey hala nasıl ümit edilebilir? Fakat, görmediğimiz şeyi ümit eden bizler onu sabırla bekliyoruz" (Rom. 8, 24-35). Beklemek ve sabır, giriştiğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ümit ettiğimiz ve inandığımız şeyi Tanrı bize armağan ettiği zaman, ona sahip olmak için zorunludurlar.
Başka bir yerde, Havari aynı dersi, gökte kendilerine daha büyük hazineler hazırlamak amacıyla ilahi yeteneklerin ürün vermesine çalışan dürüst kimselere vermektedir. Onları sabırlı olmaya şöyle çağırmaktadır: "O halde, zamanımız olduğu sürece, herkesin iyiliği, özellikle imanda yakınımız olanların iyiliği için çalışalım. Yılmadan iyilik yapalım, çünkü eğer yılmazsak, istenen zamanda ürün alacağız" (Gal. 6, 9-10). Bu şe-kilde Havari, insanın faaliyetinden sabırsızlıkla vaz-geçmemesi, başarıya, şan ve şerefe erişmekten yarı yolda dönmeyi gerektirecek eğilimlere kapılmaması gerektiğini bildirmektedir. Yoksa, sonuna kadar sür-dürülmeyen girişimlerin nedeniyle, önceden gerçekleştirilmiş bulunan girişimler de kaybedilmiş olur.
Havari, merhametten sözederken, buna dayanıklılığı ve sabrı da eklemiştir: "Sevgi yücedir, sevgi hoşgörü-lüdür, merhamet kıskanç değildir, övünmez, öfkelenmez, kin tutmaz, her şeyi sever, her şeye inanır, her şeye umut bağlar, her şeye dayanır" (I. Ko. 13, 4-5). Her şeye dayandığına göre inatla sebat etmek yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
Başka bir yerde şöyle demektedir: "Biribirinize sevgi ile tahammül gösterin; barış içinde birleşmiş olarak, aynı Ruh'ta birliği muhafaza etmeyi görev bilin" (Ef. 4, 2). Havari bu şekilde göstermek istemiştir ki eğer kardeşler birbirlerine tahammül göstererek karşılıklı olarak birbirlerini cesaretlendirmezlerse ve eğer sabır sayesinde dirlik düzenlik bağlarını muhafaza etmezlerse, ne birliği, ne de barışı muhafaza edebilirler.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                Hab. 2, 3; İbr. 10, 37    
 
¥ Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. * Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
¶ Artık, "Gelecek olan pek yakında gelecek”
¥ Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
 
İncil: Matta 9, 35-10, 1. 6-8
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Âmin.
 1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
MEZMUR 119, 145-152 (Kof)
Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)
 
Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
Yanıtla beni, ya Rab!
Senin kurallarına uyacağım. *
Sana sesleniyorum,
 
Kurtar beni, *
Öğütlerine uyayım.
Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
Senin sözüne umut bağladım.
 
Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
 
Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
Yaşam ver bana!
 
Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
Yasandan uzaklaşıyorlar.
Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
Bütün buyrukların gerçektir.
 
Çoktan beri anladım *
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
 
1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
EZGİ Çık. 15, 1-4a, 8-13, 17-18          
Canavara, karşı zafer kazananlar, Tanrı kulu Musa'nın ezgisini söylüyorlardı (bk. Va. 15, 2-3)
 
Ezgiler sunacağım Rab’be, *
Çünkü yüceldikçe yüceldi;
Atları da, atlıları da denize döktü. *
Rab gücüm ve ezgimdir,
 
O kurtardı beni. odur Tanrım, *
Övgüler sunacağım ona.
Odur babÂmin Tanrısı, *
Yücelteceğim onu.
 
Savaş eridir Rab, Adı Rab’dir. †
Denize attı firavunun ordusunu, *
Savaş arabalarını.
 
Burnunun soluğu karşısında, *
Sular yığıldı bir araya.
Kabaran sular duvarlara dönüştü, *
Denizin göbeğindeki derin sular dondu.
 
Düşman böbürlendi: †
Peşlerine düşüp yakalayacağım onları dedi, *
Bölüşeceğim çapulu,
 
Dileğimce yağmalayacağım, *
Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.’
Üfledin soluğunu, denize gömüldüler, *
Kurşun gibi engin sulara battılar.
 
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya Rab? *
Senin gibi kutsallıkta görkemli,
Heybetiyle övgüye değer, *
Harikalar yaratan var mı? 
 
Sağ elini uzattın, *
Yer yuttu onları.
Öncülük edeceksin sevginle *
Kurtardığın halka, 
 
Kutsal konutunun yolunu *
Göstereceksin gücünle onlara.
Ya Rab, halkını içeri alacaksın. *
Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere,
 
Ellerinle kurduğun †
Kutsal yere dikeceksin, ya Rab! * ¬
Rab sonsuza dek egemen olacak.”
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
 
MEZMUR   117               
Çünkü diyorum ki öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. (Bk. Rom. 15, 8.9)
 
Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! *
Ey bütün halklar, onu yüceltin.
 
Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, †
Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
KISA OKUMA                                                                                                                                      Yşa. 11, 1-2
İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,  öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Korkularından kurtul artık ey Siyon halkı, Tanrı, sizin Tanrı’nız size geliyor. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Bütün insanlara kurtuluş yolunu açmış olan Kutsal Peder, sana yalvarıyoruz: Ya Rab halkını muhafaza et.
Halkına söz ettiğin bir doğruluk filizi olan kilisenin,
- temiz ve kutsal kalmasını sağla.
Kalplerimizi sözünü dinlemeye aç,
- bizi iman tanıklığımızda güçlü ve kusursuz olma-mızı sağla.
Her zaman Kutsal Ruhun’un,
- sevgi birliğinde kalmamızı sağla.
Oğlun’un gelişini kabul etmeye bizi hazırla,
- senin lütfunda sebat etmemizi sağla.
Rabbimiz Mesih İsa’nın geleceği güne kadar,
- sadık ve uyanık kalmamızı sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Âmin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Âmin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Âmin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selÂmin anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 33-40  (He)
 
Kurallarını nasıl izleyeceğimi *
Öğret bana, ya Rab,
Öyle ki, onları sonsuza kadar izleyeyim. *
Anlamamı sağla, yasana uyayım, 
 
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim. †
Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, *
Çünkü yolundan zevk alırım. 
 
Yüreğimi haksız kazanca değil, *
Kendi öğütlerine yönelt.
Gözlerimi boş şeylerden çevir, *
Beni kendi yolunda yaşat.
 
Senden korkulması için *
Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.
Korktuğum hakaretten uzak tut beni, *
Çünkü senin ilkelerin iyidir.
 
Çok özlüyorum senin koşullarını! *
Beni doğruluğunun içinde yaşat!
 
MEZMUR 34              
 
I (1-11)
Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pe. 2, 3)
 
 
Her zaman Rab’be övgüler sunacağım, *
Övgüsü dilimden düşmeyecek.
Rab’le övünürüm, *
Mazlumlar işitip sevinsin!
 
Benimle birlikte Rab’bin büyüklüğünü duyurun, *
Adını birlikte yüceltelim.
Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana, *
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, *
Yüzleri utançtan kızarmaz. ¬
Bu mazlum yakardı, Rab duydu, *
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
 
Rab’bin meleği ondan korkanların †
Çevresine ordugah kurar, *
Kurtarır onları.
 
Tadın da görün, Rab ne iyidir,  *
Ne mutlu ona sığınan adama!
Rab’den korkun, ey onun kutsalları, *
Çünkü ondan korkanın eksiği olmaz.
 
Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur †
Ama Rab’be yönelenlerden *
Hiçbir iyilik esirgenmez.
           
II (12-23)
 
Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: *
Size Rab korkusunu öğreteyim.
Kim yaşamdan zevk almak, *
İyi günler görmek istiyorsa,
 
Dilini kötülükten, *
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
Kötülükten sakının, iyilik yapın; *
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
 
Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, *
Kulakları onların yakarışına açıktır.
Rab kötülük yapanlara karşıdır, *
Onların anısını yeryüzünden siler.
 
Doğrular yakarır, Rab duyar; *
Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
Rab gönlü kırıklara yakındır, *
Ruhu ezginleri kurtarır.
 
Doğrunun dertleri çoktur, *
Ama Rab hepsinden kurtarır onu.
Bütün kemiklerini korur, *
Hiçbiri kırılmaz.
 
Kötü insanın sonu kötülükle biter, *
Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. ¬
Rab kullarını kurtarır, *
Ona sığınanların hiçbiri ceza görmez.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 4, 2
 
O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                     Yşa. 4, 3
 
Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selÂmin anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                   Yşa. 61, 11
 
Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek özgürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.