NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
 
MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                   
Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46)
 
I 2-9
 
Ya Rab, sana sığınıyorum. †
Utandırma beni hiçbir zaman! *
Adaletinle kurtar beni!
 
Kulak ver bana, *
Çabuk yetiş, kurtar beni;
Bir kaya ol bana sığınmam için, *
Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
 
Madem kayam ve kalem sensin, †
Öncülük et, yol göster bana *
Kendi adın uğruna. ¬
 
Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, *
Çünkü sığınağım sensin. 
Ruhumu ellerine bırakıyorum, *
Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni.
 
Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, †
Rab’be güvenirim ben. *
Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 
 
Çünkü düşkün halimi görüyor, *
Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 
Beni düşman eline düşürmedin, *
Bastığım yerleri genişlettin.
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
 
II (10-17)
 
Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, *
Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
Ömrüm acıyla, *
Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
 
Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, *
Kemiklerim eriyor.
Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, *
Özellikle komşularıma.
 
Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; *
Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, *
Kırılmış bir çömleğe döndüm.
 
Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, †
Her yer dehşet içinde, *
Bana karşı anlaştılar,
 
Canımı almak için düzen kurdular. *
Ama ben sana güveniyorum, ya Rab,
Tanrım sensin!” diyorum. *
Hayatım senin elinde,
 
Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, *
Ardıma düşenlerden. ¬
Yüzün kulunu aydınlatsın, *
Sevgi göster, kurtar beni!
 
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı.
 
III (20-25)
 
Utandırma beni, ya Rab, *
Sana sesleniyorum;
Kötüler utansın, *
Ölüler diyarında sesleri kesilsin.
 
İnsanların düzenlerine karşı, *
Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
Saldırgan dillere karşı *
Onları çardağında gizlersin.
 
Rab’be övgüler olsun, †
Kuşatılmış bir kentte *
Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
Telaş içinde demiştim ki,
Huzurundan atıldım!
Ama yardıma çağırınca seni, *
Yalvarışımı işittin.
 
Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! *
Rab kendisine bağlı olanları korur,
 
Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. †
Ey Rab’be umut bağlayanlar, *
Güçlü ve yürekli olun!
 
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı.
 
¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster.
¶ Ve kurtarışını bağışla.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                              24, 1-18
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
Ayrım yapılmayacak;
ne halkla kâhin arasında, ne köleyle efendi arasında,
ne hizmetçiyle hanım arasında, ne alıcıyla satıcı arasında,
ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
ne faizciyle borç alan arasında.
Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
Rab böyle söyledi.
Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü solup büzülüyor,
dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.
Dünyada yaşayanlar onu kirletti.
Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler,
kurallarını ayaklar altına aldılar,
ebedi antlaşmayı bozdular.
Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,
orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.
Yaşayanlar bu nedenle yanıyor,
pek azı kurtulacak.
Yeni şarabın sonu geldi, asmalar soldu,
bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.
Tefin coşkun sesi kesildi,
eğlenenlerin gürültüsü durdu,
lirin coşkun sesi kesildi.
Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,
içkinin tadı içene acı geliyor.
Yıkılan kent perişan durumda,
kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.
İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor, sevinçten eser kalmadı,
dünyanın coşkusu yok oldu.
Kent viraneye döndü, kapıları paramparça oldu.
Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,
bağbozumundan arta kalan üzümler nasılsa,
dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
Sağ kalanlar seslerini yükseltip sevinç çığlıkları atacak,
batıda yaşayanlar Rab'bin büyüklüğü karşısında hayranlıkla bağıracak.
Onun için, doğuda yaşayanlar Rab'bi yüceltin,
deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı Rab'bin adını yüceltin.
Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
"Doğru Olan'a övgüler olsun!"
Ama ben, "Bittim, bittim! Vay halime!" dedim,
"Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar."
Ey dünyada yaşayanlar, önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak, dünyanın temelleri sarsılacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                  Yşa. 24, 14; Mez. 96, 1
 
¥ Övgü ilahileriyle sesinizi yükseltin, * Doğu’dan batıya dek onu övün.
¶ Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be! Tüm yeryüzünde Rab’be ilahi söyleyin.
¥ Doğu’dan batıya dek onu övün.
 
 
İKİNCİ OKUMA  
 
Yuhanna de la Kruz, Karmel Yükselişi, 2. 20
 
Tanrı Oğlu aracılığıyla bize konuştu.
 
Eski yasanın boyunduruğu altında din adamların ve peygamberlerin vizyonlar ve vahiyler arzulayarak Tanrı'yı sorgulamalarının meşru olmasının temel gerekçesi, henüz ne iman ne de İncil yasası daha tam te-mele oturmamış olmasındandı. Bu nedenle de Tanrı'nın kendi isteklerini, gerek insan dilini kullanarak, gerek vizyon ve vahiy, şekil ve simgelerle, gerek başka bir ifade tarzıyla belirtmesi gerekliydi. Çünkü Tanrı'nın söylediği ya da yanıtladığı her şey, bütün bu gösteriler ve vahiyler, ya da imanla ilgili ve de onu amaçlayan gizlerdi.
Ama şimdi temeli Mesih'te atılan iman ve İncil yasa-sının kurulmuş olduğu bu nur çağında Tanrı'ya bu şe-kilde başvurmanın ve onun da konuşup yanıt verme-sinin bir anlamı yoktur. Kendisinin son ve kesin Sözü olan Oğlu'nu bize vererek, Tanrı her şeyi söylemiş oldu, hem de bir kerede ve başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Bu havari Pavlus'un İbranilere öğrettiği doktrindir, onları Musa'nın yasasına göre Tanrı'yla olan il-kel ilişkileriyle ilgili alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışırken onları gözlerini yalnızca Mesih'in üzerinde olmaya davet ediyordu. Onlara şöyle diyordu: Eskiden Tanrı, birçok şekilde ve kez, atalarımızla ve peygamberlerle konuştu, bu son günlerde de Oğlu aracılığıyla konuştu. Havari Tanrı'nın bir çeşit suskunluğa büründüğünü anlatmak istiyor. Tanrı'nın artık söyleyeceği bir şeyi yoktur, çünkü eskiden peygamberler aracılığıyla yaptığı ayrı ayrı beyanatlarında söylediklerini, şimdi bize Oğlu'nda bütün olarak vererek tam bir şekilde söyledi.
Buradan şu sonuç çıkmaktadır yeni Yasanın boyunduruğu altında vizyonlar ya da vahiyler istemek yalnızca bir aptallık yapmak değil ama aynı zamanda Tanrı'ya hakaret etmek demektir, çünkü bununla gözlerimiz yeni şeyler aramadan,  yalnızca Mesih'te takılı kalmamış olur.
Gerçekte, Tanrı yanıt verebilir: Size Oğlum olan Sözle söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gözlerinizi yalnızca ona dikin, çünkü her şeyi onun üzerine kurdum, onunla her şeyi dedim, her şeyi açınladım, orada arzuladığınız ve dilediğiniz her şeyi bulacaksınız.
Thabor dağında Ruhumla onun üzerine bu kişi benim sevgili Oğlum'dur, ondan çok hoşnutum: onu dinleyin diyerek indiğim günden beri, eski öğreti uygulamalarımı, yanıtları bıraktım, bu görevi ona bıraktım. O saatten önce konuşmamım nedeni, size Mesih'i vaat etmek içindi, benden dileklerde bulunulması Mesih'i aramayla ve onu umutla beklemeyle uyum içinde olduğundandı. Her iyilik, şimdi havarilerin ve İncil ya-zarların sergiledikleri doktrine göre onda yoğunlaş-malı. Bunun içindir ki, eski yönteme başvuran kişi benden konuşmamı, benden kendisine bir şeyler açınlamamı isterse, bu benden, vermiş olduğum iman doktrinini değil de yeni bir Mesih istiyormuş gibi olur. Bu da Mesih'e olan inançsızlığını gösterir, çünkü bu inanç onda verilmişti zaten; hatta bu sevgili Oğluma hakaret bile sayılır, çünkü ona duyulan bu inanç ek-sikliği, ondan ikinci kez insan şekline bürünmesini istemek, ve yeniden hayatına başlamasını ve ölmesini istemek demektir. Hayır, bana vizyonlar ve vahiyler istemek için başvurmayın: şunu aklınızdan çıkarmayın ki, her şey zaten onda sonsuz olarak fazladan gerçekleşmiş durumdadır.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                 Mi. 4, 2; Yuh. 4, 25   
 
¥ Birçok ulus gelecek, "Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler. * O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
¶ Mesih denilen meshedilmiş olanın gelecek, o gelince bize her şeyi bildirecek.
¥ O, bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
 
İncil: Matta 8: 5-11 
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yüzünü göreceğim?         
 
MEZMUR 42    Rab’be ve Tapınağına duyulan özlem.
Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. (Va. 22, 17)
 
Geyik akarsuları nasıl özlerse, *
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 
Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; †
Ne zaman görmeye gideceğim *
Tanrı’nın yüzünü?
 
Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, *
Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.
Anımsayınca içim içimi yiyor, †
Nasıl toplulukla birlikte yürür, *
Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim,
 
Sevinç ve şükran sesleri arasında, *
Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 
 
Gönlüm üzgün, *
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.
 
Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında †
Çağlayanların gümbürdeyince, *
Enginler birbirine sesleniyor,
 
Bütün dalgaların, sellerin *
Üzerimden geçiyor.
 
Gündüz Rab sevgisini gösterir, †
Gece ilahi söyler, dua ederim *
Yaşamımın Tanrısı’na. ¬
 
Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, *
Neden beni unuttun?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında *
Yaslı gezeyim?”
 
Gün boyu hasımlarım: †
Nerede senin Tanrın? diyerek  *
Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki. 
 
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
 
1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yü-zünü göreceğim?         
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
 
EZGİ  Sirak 36, 1-7, 13-16 Tanrı’nın kutsal halkı için dua
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yu. 17, 3)
 
Tüm evrenin Rab’bi, Efendimiz, †
Rahmetini bizden esirgeme ve bizi gözet ki *
Tüm ülkeler senden korksun.
 
Yabancı ülkelere karşı elini kaldır; *
Kudretini görsünler.
Onların gözü önünde kutsal olduğunu *
Bize nasıl kanıtladınsa,
 
Şimdi de bizim gözümüzün önünde *
Yüceliğini onlara kanıtla.
 
Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, †
Bizim de, Rabbim, senden başka *
Tanrı olmadığını kabul ettiğimiz gibi.
 
Yeni haberciler gönder, yeni harikalar göster, *
Elin için ve sağ kolun için onur kazan.
 
Yakup’un tüm kavimlerini bir araya topla, †
Başlangıçta olduğu gibi *
Onların mirasını geri ver.
 
Rabbim, seni zikreden ulustan, †
İlk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail’den *
Rahmetini esirgeme. ¬
 
Kutsal şehre sevecenlikle davran. *
Kudüs senin rahat ettiğin yerdir.
İsrail kavmi seni öven şarkılar söylesin, *
Tapınağını görkeminle doldur.
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
 
MEZMUR19A  Yaratıcı Tanrı’ya ilahi
Yücelerden doğan Güneş, ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir.(Lk. 1, 78 – 79)
Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
Gün güne söz söyler, *
Gece geceye bilgi verir.
 
Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
Sesleri duyulmaz.
Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
 
Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
 
Göğün bir ucundan çıkar, †
Öbür ucuna döner, *
Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
 
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa. 2, 3
 
Birçok halk gelecek, “Haydi, Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.” Çünkü yasa Siyon’dan, Rab'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Rab şöyle diyor: Tövbe edin, çünkü Tanrı’nın hükümdarlığı yakındır.
 
 
YAKARMALAR
 
Kurtarıcı Mesih İsa, onu samimi bir kalple bekleyenleri ölümün pençesinden kurtaracaktır. İmanla ona haykıralım: Gel, Mesih İsa.
Ey Rab, gelişini bildiren ve bekleyen halkına bak, 
- ruhlarımızı her tür kendini beğenmişlik ve bencillikten arındır.
Ey Rab, kurtuluş gizemi olarak kurduğun kiliseyi koru, 
- tüm halklara gerçeği ve barışı bildirmesini sağla.
Her insana güvenilir bir rehber olması için,
- herkesin gözü önünde buyruğunun parlamasına izin ver.
Vaftizli olanlara peygamberlik görevi veren sen,
- tüm hıristiyanların dünyada senin mevcudiyetini bildirmelerini sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
MEZMUR119, 41-48 (Vav)
Bana sevgini göster, ya Rab, *
Sözün uyarınca kurtar beni!
O zaman beni aşağılayanlara *
Gereken yanıtı verebilirim,
 
Çünkü senin sözüne güvenirim. †
Gerçeğini ağzımdan düşürme, *
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım. 
 
Yasana sürekli, *
Sonsuza dek uyacağım.
Özgürce yürüyeceğim, *
Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.
 
Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, *
Utanç duymayacağım.
Senin buyruklarından zevk alıyor, *
Onları seviyorum.
 
Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, *
Derin derin düşünüyorum kurallarını.
 
MEZMUR 40, 2-14, 17-18
 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.(İbr. 10, 5)
 
I (2-9)
 
Rab’bi sabırla bekledim; *
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Ölüm çukurundan, *
Balçıktan çıkardı beni,
 
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, *
Kaymayayım diye.
Ağzıma yeni bir ezgi, *
Tanrımız’a bir övgü ilahisi koydu.
 
Çoğu görüp korkacak *
Ve Rab’be güvenecekler.
Ne mutlu Rab’be güvenen insana, *
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
 
Ya Rab, Tanrım, †
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; *
Sana eş koşulmaz! ¬
 
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, *
Saymakla bitmez.
Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, *
Ama kulaklarımı açtın.
 
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. *
O zaman şöyle dedim: “İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında *
Benim için yazılmıştır. 
 
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan †
Zevk alırım ben, *
Yasan yüreğimin derinliğindedir.”
 
II 10-14. 17-18
 
Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, †
Sözümü esirgemem, *
Ya Rab, bildiğin gibi! 
 
Zaferini içimde gizlemem, *
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum, 
 
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. †
Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! *
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
 
Sayısız belalar çevremi sardı, *
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar. *
Çaresiz kaldım.
 
Ne olur, ya Rab, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
 
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
 
Rab yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense mazlum ve yoksulum, *
Düşün beni, ya Rab. ¬
 
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ey Tanrım!
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                         Yşa. 10, 20-21
 
O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakup'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Rab'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar. Geriye kalanlar,  Yakup soyundan sağ kalanlar, güçlü Tanrı'ya dönecekler.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Selam sana ey lütufla dolu Meryem, kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                       Yşa 10, 24-27
 
Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor:  “Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, Asurlular, Mısırlılar'ın yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Çünkü çok yakında gazabım sona erecek, öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak. Ben, her şeye egemen Rab, Mid-yanlılar'ı Orev kayasında alt ettiğim gibi, onları da kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa, şimdi yine öyle yapacağım. O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak."
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                             Yşa. 13, 22- 14, 1
 
Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Çünkü Rab Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
Akşam Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak.  Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış  dudaklarına.
 
Mezmur 45  Kralın düğünü
Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın! (Mt. 25, 6)
 
I  (2-10)
 
Yüreğimden güzel sözler taşıyor, †
Kral için söylüyorum şiirlerimi, *
Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 
 
Sen insanların en güzelisin, †
Lütuf saçılmış dudaklarına. *
Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 
 
Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, *
Görkemine, yüceliğine bürün.
 
At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, †
Gerçek ve adalet uğruna *
Sağ elin korkunç işler göstersin. 
 
Okların sivridir, †
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, *
Halklar ayaklarının altına serilir. 
 
Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, *
Krallığının asası adalet asasıdır.
Doğruluğu sever, *
Kötülükten nefret edersin. ¬
 
Bunun için Tanrı, senin Tanrın, †
Seni sevinç yağıyla *
Arkadaşlarından daha çok meshetti.
 
Giysilerinin tümü mür, *
Öd, tarçın kokuyor; 
Fildişi saraylardan gelen *
Çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
 
Kral kızları senin saygın kadınların arasında, †
Kraliçe Ofir altınları içinde *
Senin sağında duruyor.
 
1. Nak. Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
II  11-18 Kraliçe ve Güvey
Kutsal kent… güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. (Va. 21, 2)
 
Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, *
Halkını, baba evini unut.
Kral senin güzelliğine vuruldu, *
Efendin olduğu için önünde eğil.
 
Sur halkı armağan getirecek, *
Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.
Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, *
Giysisi altınla dokunmuş.
 
İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, *
Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.
Sevinç ve coşkuyla götürülecek, *
Kralın sarayına girecekler.
 
Atalarının yerini oğulların alacak, *
Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.
Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, *
Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
Ezgi: Efeslilere 1, 3-10 Kurtarıcı Tanrı
 
Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
Göksel yerlerde kutsamış olan,
Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
Tanrı’ya övgüler olsun.
 
O kendi önünde sevgide *
Kutsal ve kusursuz olmamız için
Dünyanın kuruluşundan önce *
Bizi Mesih’te seçti.
 
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *                        
İsa Mesih aracılığıyla
Kendisine oğullar olalım diye *
Bizi önceden belirledi.
 
Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
 
Tam bir bilgelik ve anlayışla †
Üzerimize yağdırdığı *
Lütfunun zenginliği sayesinde
 
Mesih’in kanı aracılığıyla †
Mesih’te kurtuluşa, *
Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
 
Tanrı sır olan isteğini, †
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
Bize açıkladı.
 
Zaman dolunca *
Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
Yerdeki ve gökteki her şeyi *
Mesih’te birleştirecek.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                     Fil. 3, 20b-21
 
Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
 
Magnificat Nak. İşte dünyanın efendisi kral geliyor, o, esaretin boyunduruğunu kıracak.
 
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargılayıcısı olan Mesih’e kurtulmuş olan halkının duaları güvenle yükselsin: Gel Rab İsa!
Ey Rab, dünya senin adaletini tanısın,
- yeryüzünde senin yüceliğin hâkim olsun.
Sen insanoğlunun zayıf durumunu paylaşmak istedin,
- ruhunun tükenmeyen gücünü üzerimize dök.
Gerçeğinin ışığını dünyaya dağıt,
- seni tanımamış olan kardeşlerimizi aydınlat.
Günahlarımızı silmek için alçakgönüllülükle gelmiş olan sen,
- şanla geldiğinde bizi sonsuz mutluluğa götür.
Zamanların sonunda dünyayı yargılamaya gelecek olan sen,
- zulüm görerek ezilmiş olanları mükâfatlandır.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: Sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.