NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
 
MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                   
Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46)
 
I 2-9
 
Ya Rab, sana sığınıyorum. †
Utandırma beni hiçbir zaman! *
Adaletinle kurtar beni!
 
Kulak ver bana, *
Çabuk yetiş, kurtar beni;
Bir kaya ol bana sığınmam için, *
Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
 
Madem kayam ve kalem sensin, †
Öncülük et, yol göster bana *
Kendi adın uğruna. ¬
 
Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, *
Çünkü sığınağım sensin. 
Ruhumu ellerine bırakıyorum, *
Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni.
 
Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, †
Rab’be güvenirim ben. *
Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 
 
Çünkü düşkün halimi görüyor, *
Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 
Beni düşman eline düşürmedin, *
Bastığım yerleri genişlettin.
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
 
II (10-17)
 
Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, *
Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
Ömrüm acıyla, *
Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
 
Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, *
Kemiklerim eriyor.
Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, *
Özellikle komşularıma.
 
Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; *
Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, *
Kırılmış bir çömleğe döndüm.
 
Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, †
Her yer dehşet içinde, *
Bana karşı anlaştılar,
 
Canımı almak için düzen kurdular. *
Ama ben sana güveniyorum, ya Rab,
Tanrım sensin!” diyorum. *
Hayatım senin elinde,
 
Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, *
Ardıma düşenlerden. ¬
Yüzün kulunu aydınlatsın, *
Sevgi göster, kurtar beni!
 
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı.
 
III (20-25)
 
Utandırma beni, ya Rab, *
Sana sesleniyorum;
Kötüler utansın, *
Ölüler diyarında sesleri kesilsin.
 
İnsanların düzenlerine karşı, *
Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
Saldırgan dillere karşı *
Onları çardağında gizlersin.
 
Rab’be övgüler olsun, †
Kuşatılmış bir kentte *
Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
Telaş içinde demiştim ki,
Huzurundan atıldım!
Ama yardıma çağırınca seni, *
Yalvarışımı işittin.
 
Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! *
Rab kendisine bağlı olanları korur,
 
Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. †
Ey Rab’be umut bağlayanlar, *
Güçlü ve yürekli olun!
 
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı.
 
¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster.
¶ Ve kurtarışını bağışla.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                              24, 1-18
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
Ayrım yapılmayacak;
ne halkla kâhin arasında, ne köleyle efendi arasında,
ne hizmetçiyle hanım arasında, ne alıcıyla satıcı arasında,
ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
ne faizciyle borç alan arasında.
Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
Rab böyle söyledi.
Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü solup büzülüyor,
dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.
Dünyada yaşayanlar onu kirletti.
Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler,
kurallarını ayaklar altına aldılar,
ebedi antlaşmayı bozdular.
Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,
orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.
Yaşayanlar bu nedenle yanıyor,
pek azı kurtulacak.
Yeni şarabın sonu geldi, asmalar soldu,
bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.
Tefin coşkun sesi kesildi,
eğlenenlerin gürültüsü durdu,
lirin coşkun sesi kesildi.
Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,
içkinin tadı içene acı geliyor.
Yıkılan kent perişan durumda,
kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.
İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor, sevinçten eser kalmadı,
dünyanın coşkusu yok oldu.
Kent viraneye döndü, kapıları paramparça oldu.
Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,
bağbozumundan arta kalan üzümler nasılsa,
dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
Sağ kalanlar seslerini yükseltip sevinç çığlıkları atacak,
batıda yaşayanlar Rab'bin büyüklüğü karşısında hayranlıkla bağıracak.
Onun için, doğuda yaşayanlar Rab'bi yüceltin,
deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı Rab'bin adını yüceltin.
Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
"Doğru Olan'a övgüler olsun!"
Ama ben, "Bittim, bittim! Vay halime!" dedim,
"Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar."
Ey dünyada yaşayanlar, önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak, dünyanın temelleri sarsılacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                  Yşa. 24, 14; Mez. 96, 1
 
¥ Övgü ilahileriyle sesinizi yükseltin, * Doğu’dan batıya dek onu övün.
¶ Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be! Tüm yeryüzünde Rab’be ilahi söyleyin.
¥ Doğu’dan batıya dek onu övün.
 
 
İKİNCİ OKUMA  
 
Yuhanna de la Kruz, Karmel Yükselişi, 2. 20
 
Tanrı Oğlu aracılığıyla bize konuştu.
 
Eski yasanın boyunduruğu altında din adamların ve peygamberlerin vizyonlar ve vahiyler arzulayarak Tanrı'yı sorgulamalarının meşru olmasının temel gerekçesi, henüz ne iman ne de İncil yasası daha tam te-mele oturmamış olmasındandı. Bu nedenle de Tanrı'nın kendi isteklerini, gerek insan dilini kullanarak, gerek vizyon ve vahiy, şekil ve simgelerle, gerek başka bir ifade tarzıyla belirtmesi gerekliydi. Çünkü Tanrı'nın söylediği ya da yanıtladığı her şey, bütün bu gösteriler ve vahiyler, ya da imanla ilgili ve de onu amaçlayan gizlerdi.
Ama şimdi temeli Mesih'te atılan iman ve İncil yasa-sının kurulmuş olduğu bu nur çağında Tanrı'ya bu şe-kilde başvurmanın ve onun da konuşup yanıt verme-sinin bir anlamı yoktur. Kendisinin son ve kesin Sözü olan Oğlu'nu bize vererek, Tanrı her şeyi söylemiş oldu, hem de bir kerede ve başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Bu havari Pavlus'un İbranilere öğrettiği doktrindir, onları Musa'nın yasasına göre Tanrı'yla olan il-kel ilişkileriyle ilgili alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışırken onları gözlerini yalnızca Mesih'in üzerinde olmaya davet ediyordu. Onlara şöyle diyordu: Eskiden Tanrı, birçok şekilde ve kez, atalarımızla ve peygamberlerle konuştu, bu son günlerde de Oğlu aracılığıyla konuştu. Havari Tanrı'nın bir çeşit suskunluğa büründüğünü anlatmak istiyor. Tanrı'nın artık söyleyeceği bir şeyi yoktur, çünkü eskiden peygamberler aracılığıyla yaptığı ayrı ayrı beyanatlarında söylediklerini, şimdi bize Oğlu'nda bütün olarak vererek tam bir şekilde söyledi.
Buradan şu sonuç çıkmaktadır yeni Yasanın boyunduruğu altında vizyonlar ya da vahiyler istemek yalnızca bir aptallık yapmak değil ama aynı zamanda Tanrı'ya hakaret etmek demektir, çünkü bununla gözlerimiz yeni şeyler aramadan,  yalnızca Mesih'te takılı kalmamış olur.
Gerçekte, Tanrı yanıt verebilir: Size Oğlum olan Sözle söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gözlerinizi yalnızca ona dikin, çünkü her şeyi onun üzerine kurdum, onunla her şeyi dedim, her şeyi açınladım, orada arzuladığınız ve dilediğiniz her şeyi bulacaksınız.
Thabor dağında Ruhumla onun üzerine bu kişi benim sevgili Oğlum'dur, ondan çok hoşnutum: onu dinleyin diyerek indiğim günden beri, eski öğreti uygulamalarımı, yanıtları bıraktım, bu görevi ona bıraktım. O saatten önce konuşmamım nedeni, size Mesih'i vaat etmek içindi, benden dileklerde bulunulması Mesih'i aramayla ve onu umutla beklemeyle uyum içinde olduğundandı. Her iyilik, şimdi havarilerin ve İncil ya-zarların sergiledikleri doktrine göre onda yoğunlaş-malı. Bunun içindir ki, eski yönteme başvuran kişi benden konuşmamı, benden kendisine bir şeyler açınlamamı isterse, bu benden, vermiş olduğum iman doktrinini değil de yeni bir Mesih istiyormuş gibi olur. Bu da Mesih'e olan inançsızlığını gösterir, çünkü bu inanç onda verilmişti zaten; hatta bu sevgili Oğluma hakaret bile sayılır, çünkü ona duyulan bu inanç ek-sikliği, ondan ikinci kez insan şekline bürünmesini istemek, ve yeniden hayatına başlamasını ve ölmesini istemek demektir. Hayır, bana vizyonlar ve vahiyler istemek için başvurmayın: şunu aklınızdan çıkarmayın ki, her şey zaten onda sonsuz olarak fazladan gerçekleşmiş durumdadır.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                 Mi. 4, 2; Yuh. 4, 25   
 
¥ Birçok ulus gelecek, "Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler. * O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
¶ Mesih denilen meshedilmiş olanın gelecek, o gelince bize her şeyi bildirecek.
¥ O, bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
 
İncil: Matta 8: 5-11 
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yüzünü göreceğim?         
 
MEZMUR 42    Rab’be ve Tapınağına duyulan özlem.
Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. (Va. 22, 17)
 
Geyik akarsuları nasıl özlerse, *
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 
Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; †
Ne zaman görmeye gideceğim *
Tanrı’nın yüzünü?
 
Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, *
Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.
Anımsayınca içim içimi yiyor, †
Nasıl toplulukla birlikte yürür, *
Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim,
 
Sevinç ve şükran sesleri arasında, *
Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 
 
Gönlüm üzgün, *
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.
 
Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında †
Çağlayanların gümbürdeyince, *
Enginler birbirine sesleniyor,
 
Bütün dalgaların, sellerin *
Üzerimden geçiyor.
 
Gündüz Rab sevgisini gösterir, †
Gece ilahi söyler, dua ederim *
Yaşamımın Tanrısı’na. ¬
 
Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, *
Neden beni unuttun?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında *
Yaslı gezeyim?”
 
Gün boyu hasımlarım: †
Nerede senin Tanrın? diyerek  *
Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki. 
 
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
 
1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yü-zünü göreceğim?         
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
 
EZGİ  Sirak 36, 1-7, 13-16 Tanrı’nın kutsal halkı için dua
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yu. 17, 3)
 
Tüm evrenin Rab’bi, Efendimiz, †
Rahmetini bizden esirgeme ve bizi gözet ki *
Tüm ülkeler senden korksun.
 
Yabancı ülkelere karşı elini kaldır; *
Kudretini görsünler.
Onların gözü önünde kutsal olduğunu *
Bize nasıl kanıtladınsa,
 
Şimdi de bizim gözümüzün önünde *
Yüceliğini onlara kanıtla.
 
Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, †
Bizim de, Rabbim, senden başka *
Tanrı olmadığını kabul ettiğimiz gibi.
 
Yeni haberciler gönder, yeni harikalar göster, *
Elin için ve sağ kolun için onur kazan.
 
Yakup’un tüm kavimlerini bir araya topla, †
Başlangıçta olduğu gibi *
Onların mirasını geri ver.
 
Rabbim, seni zikreden ulustan, †
İlk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail’den *
Rahmetini esirgeme. ¬
 
Kutsal şehre sevecenlikle davran. *
Kudüs senin rahat ettiğin yerdir.
İsrail kavmi seni öven şarkılar söylesin, *
Tapınağını görkeminle doldur.
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
 
MEZMUR19A  Yaratıcı Tanrı’ya ilahi
Yücelerden doğan Güneş, ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir.(Lk. 1, 78 – 79)
Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
Gün güne söz söyler, *
Gece geceye bilgi verir.
 
Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
Sesleri duyulmaz.
Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
 
Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
 
Göğün bir ucundan çıkar, †
Öbür ucuna döner, *
Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
 
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa. 2, 3
 
Birçok halk gelecek, “Haydi, Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.” Çünkü yasa Siyon’dan, Rab'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Rab şöyle diyor: Tövbe edin, çünkü Tanrı’nın hükümdarlığı yakındır.
 
 
YAKARMALAR
 
Kurtarıcı Mesih İsa, onu samimi bir kalple bekleyenleri ölümün pençesinden kurtaracaktır. İmanla ona haykıralım: Gel, Mesih İsa.
Ey Rab, gelişini bildiren ve bekleyen halkına bak, 
- ruhlarımızı her tür kendini beğenmişlik ve bencillikten arındır.
Ey Rab, kurtuluş gizemi olarak kurduğun kiliseyi koru, 
- tüm halklara gerçeği ve barışı bildirmesini sağla.
Her insana güvenilir bir rehber olması için,
- herkesin gözü önünde buyruğunun parlamasına izin ver.
Vaftizli olanlara peygamberlik görevi veren sen,
- tüm hıristiyanların dünyada senin mevcudiyetini bildirmelerini sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
MEZMUR119, 41-48 (Vav)
Bana sevgini göster, ya Rab, *
Sözün uyarınca kurtar beni!
O zaman beni aşağılayanlara *
Gereken yanıtı verebilirim,
 
Çünkü senin sözüne güvenirim. †
Gerçeğini ağzımdan düşürme, *
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım. 
 
Yasana sürekli, *
Sonsuza dek uyacağım.
Özgürce yürüyeceğim, *
Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.
 
Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, *
Utanç duymayacağım.
Senin buyruklarından zevk alıyor, *
Onları seviyorum.
 
Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, *
Derin derin düşünüyorum kurallarını.
 
MEZMUR 40, 2-14, 17-18
 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.(İbr. 10, 5)
 
I (2-9)
 
Rab’bi sabırla bekledim; *
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Ölüm çukurundan, *
Balçıktan çıkardı beni,
 
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, *
Kaymayayım diye.
Ağzıma yeni bir ezgi, *
Tanrımız’a bir övgü ilahisi koydu.
 
Çoğu görüp korkacak *
Ve Rab’be güvenecekler.
Ne mutlu Rab’be güvenen insana, *
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
 
Ya Rab, Tanrım, †
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; *
Sana eş koşulmaz! ¬
 
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, *
Saymakla bitmez.
Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, *
Ama kulaklarımı açtın.
 
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. *
O zaman şöyle dedim: “İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında *
Benim için yazılmıştır. 
 
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan †
Zevk alırım ben, *
Yasan yüreğimin derinliğindedir.”
 
II 10-14. 17-18
 
Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, †
Sözümü esirgemem, *
Ya Rab, bildiğin gibi! 
 
Zaferini içimde gizlemem, *
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum, 
 
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. †
Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! *
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
 
Sayısız belalar çevremi sardı, *
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar. *
Çaresiz kaldım.
 
Ne olur, ya Rab, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
 
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
 
Rab yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense mazlum ve yoksulum, *
Düşün beni, ya Rab. ¬
 
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ey Tanrım!
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                         Yşa. 10, 20-21
 
O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakup'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Rab'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar. Geriye kalanlar,  Yakup soyundan sağ kalanlar, güçlü Tanrı'ya dönecekler.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Selam sana ey lütufla dolu Meryem, kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                       Yşa 10, 24-27
 
Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor:  “Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, Asurlular, Mısırlılar'ın yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Çünkü çok yakında gazabım sona erecek, öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak. Ben, her şeye egemen Rab, Mid-yanlılar'ı Orev kayasında alt ettiğim gibi, onları da kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa, şimdi yine öyle yapacağım. O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak."
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                             Yşa. 13, 22- 14, 1
 
Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Çünkü Rab Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
Akşam Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak.  Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış  dudaklarına.
 
Mezmur 45  Kralın düğünü
Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın! (Mt. 25, 6)
 
I  (2-10)
 
Yüreğimden güzel sözler taşıyor, †
Kral için söylüyorum şiirlerimi, *
Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 
 
Sen insanların en güzelisin, †
Lütuf saçılmış dudaklarına. *
Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 
 
Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, *
Görkemine, yüceliğine bürün.
 
At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, †
Gerçek ve adalet uğruna *
Sağ elin korkunç işler göstersin. 
 
Okların sivridir, †
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, *
Halklar ayaklarının altına serilir. 
 
Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, *
Krallığının asası adalet asasıdır.
Doğruluğu sever, *
Kötülükten nefret edersin. ¬
 
Bunun için Tanrı, senin Tanrın, †
Seni sevinç yağıyla *
Arkadaşlarından daha çok meshetti.
 
Giysilerinin tümü mür, *
Öd, tarçın kokuyor; 
Fildişi saraylardan gelen *
Çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
 
Kral kızları senin saygın kadınların arasında, †
Kraliçe Ofir altınları içinde *
Senin sağında duruyor.
 
1. Nak. Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
II  11-18 Kraliçe ve Güvey
Kutsal kent… güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. (Va. 21, 2)
 
Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, *
Halkını, baba evini unut.
Kral senin güzelliğine vuruldu, *
Efendin olduğu için önünde eğil.
 
Sur halkı armağan getirecek, *
Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.
Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, *
Giysisi altınla dokunmuş.
 
İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, *
Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.
Sevinç ve coşkuyla götürülecek, *
Kralın sarayına girecekler.
 
Atalarının yerini oğulların alacak, *
Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.
Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, *
Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
Ezgi: Efeslilere 1, 3-10 Kurtarıcı Tanrı
 
Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
Göksel yerlerde kutsamış olan,
Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
Tanrı’ya övgüler olsun.
 
O kendi önünde sevgide *
Kutsal ve kusursuz olmamız için
Dünyanın kuruluşundan önce *
Bizi Mesih’te seçti.
 
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *                        
İsa Mesih aracılığıyla
Kendisine oğullar olalım diye *
Bizi önceden belirledi.
 
Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
 
Tam bir bilgelik ve anlayışla †
Üzerimize yağdırdığı *
Lütfunun zenginliği sayesinde
 
Mesih’in kanı aracılığıyla †
Mesih’te kurtuluşa, *
Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
 
Tanrı sır olan isteğini, †
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
Bize açıkladı.
 
Zaman dolunca *
Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
Yerdeki ve gökteki her şeyi *
Mesih’te birleştirecek.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                     Fil. 3, 20b-21
 
Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
 
Magnificat Nak. İşte dünyanın efendisi kral geliyor, o, esaretin boyunduruğunu kıracak.
 
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargılayıcısı olan Mesih’e kurtulmuş olan halkının duaları güvenle yükselsin: Gel Rab İsa!
Ey Rab, dünya senin adaletini tanısın,
- yeryüzünde senin yüceliğin hâkim olsun.
Sen insanoğlunun zayıf durumunu paylaşmak istedin,
- ruhunun tükenmeyen gücünü üzerimize dök.
Gerçeğinin ışığını dünyaya dağıt,
- seni tanımamış olan kardeşlerimizi aydınlat.
Günahlarımızı silmek için alçakgönüllülükle gelmiş olan sen,
- şanla geldiğinde bizi sonsuz mutluluğa götür.
Zamanların sonunda dünyayı yargılamaya gelecek olan sen,
- zulüm görerek ezilmiş olanları mükâfatlandır.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: Sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
 
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI


.
 
I.                    Akşam Övgü Duaları
  
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
 
MEZMUR 11, 105-112 XIV (Nun)
Allah’ın buyruklarını yerine getirmek için söz
Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. (Yu. 15, 12)
 
Sözün adımlarım için çıra, *
Yolum için ışıktır.
Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, *
Andımı tutacağım.
 
Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
Koru hayatımı sözün uyarınca.
 
Ağzımdan çıkan içten övgüleri †
Kabul et, ya Rab, *
Bana hükümlerini öğret. 
 
Hayatım her an tehlikede, *
Yine de unutmadım yasanı. 
Kötüler tuzak kurdu bana, *
Yine de sapmadım senin koşullarından. 
 
Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
Yüreğimin sevincidir onlar.
Kararlıyım Sonuna kadar *
Senin kurallarına uymaya.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Söz’ün kudretiyle Meryem hamile kaldı. Daima baki-re kalarak, evrenin Kralı’nı dünyaya getiriyor.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
MEZMUR 16                          
Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. (Ha. İş. 2, 24)
Koru beni, ey Tanrı, *
Çünkü sana sığınıyorum.
Rab’be dedim ki, “Efendim sensin. *
Senden öte mutluluk yok benim için.”
 
Ülkedeki kutsallara gelince, *
Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.
Başka ilahların ardınca koşanların *
Derdi artacak.
 
Onların kan sunularını dökmeyeceğim, *
Adlarını ağzıma almayacağım.
Benim payıma, *
Benim kaseme düşen sensin, ya Rab;
 
Yaşamım senin ellerinde. *
Payıma ne güzel yerler düştü,
Ne harika bir mirasım var! *
Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be,
 
Geceleri bile vicdanım uyarır beni.  *
Gözümü Rab’den ayırmam,
 
Sağımda durduğu için sarsılmam. †
Bu nedenle içim sevinç dolu, *
Yüreğim coşuyor,
 
Bedenim güven içinde. *
Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,
Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. *
Yaşam yolunu bana bildirirsin. ¬
 
Bol sevinç vardır senin huzurunda, *
Sağ elinden mutluluk eksilmez.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü  
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
EZGİ Fil. 2, 6-11                
 
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, †
Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak *
Bir hak saymadı.
 
Ama kul özünü alıp †
İnsan benzeyişinde doğarak *
Ululuğunu bir yana bıraktı.
 
İnsan biçimine bürünmüş olarak †
Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile *
Boyun eğip kendini alçalttı.
 
Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti *
Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı.
 
Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında †
Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin *
Hepsi diz çöksün
 
Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için *
İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü 
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                    1. Sel. 5, 23-24
 
Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. . Ya Rab, bizi barış içinde ziyaret et; biz yeni bir kalple seni kutlayacağız.
 
YAKARMALAR
 
Meryem’den doğmuş olan kurtarıcımız Mesih İsa’ya ortak dualarımızı yükseltelim: Gel Rab İsa!
Tanrı’nın Oğlu, anlaşmanın gerçek meleği olarak bize gelen sen,
- bütün dünyanın seni tanımasını ve umut etmesini sağla.
Kardeşimiz olmuş olan Tanrı’nın Sözü,
- insanlığı kötülük ve kara kuruntulardan koru.
Üstüne ölümümüzü almış olan hayatın efendisi,
- ellerinde acıları, ölümü kabul etmemizi sağla.
Doğruluğun karşılığını veren ilahi yargıç olan sen,
- sonsuz merhametini göster.
Haç üzerinde bizim için ölmüş olan Mesih İsa,
- kin ve şiddet nedeniyle öldürülmüş olanları ebedi rahata kavuştur.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlu’nu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
_______________
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü      
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor, alleluya.
 
MEZMUR 104                        
 
I (1-12)
 
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın, *
Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬
 
Gökleri bir çadır gibi geren, *
Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,
Bulutları kendine savaş aRabası yapan, *
Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
 
Rüzgarları kendine haberci, *
Yıldırımları hizmetkar eden sensin.
Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, *
Asla sarsılmasın diye.
 
Engini ona bir giysi gibi giydirdin, *
Sular dağların üzerinde durdu.
Sen kükreyince sular kaçtı, *
Göğü gürletince hemen çekildi.
 
Dağları aşıp derelere aktı, *
Onlar için belirlediğin yerlere doğru.
 
Bir sınır koydun önlerine, †
Geçmesinler, gelip yeryüzünü *
Bir daha kaplamasınlar diye.
 
Vadilerde fışkırttığın pınarlar, *
Dağların arasından akar.
Bütün kır hayvanlarını suvarır, *
Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.
 
Kuşlar yanlarında yuva kurar, *
Dalların arasında ötüşürler.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü       
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
II (13-23)
 
Gökteki evinden dağları sularsın, *
Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
Hayvanlar için ot, *
İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
 
İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, *
Yüreklerini sevindiren şarabı,
Yüzlerini güldüren zeytinyağını, *
Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
 
Rab’bin ağaçları, *
Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.
Kuşlar orada yuva yapar, *
Leyleğin evi ise çamlardadır.
Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, *
Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.
Mevsimleri göstersin diye ayı, *
Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.
 
Karartırsın ortalığı, gece olur, *
Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.
Genç aslan av peşinde kükrer, *
Tanrı’dan yiyecek ister.
 
Güneş doğunca *
İnlerine çekilir, yatarlar.
İnsan işine gider, *
Akşama dek çalışmak için.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
III (24-35)
 
Ya Rab, ne çok eserin var! *
Hepsini bilgece yaptın;
Yeryüzü yarattıklarınla dolu. *
İşte uçsuz bucaksız denizler,
 
İçinde kaynaşan sayısız canlılar, *
Büyük küçük yaratıklar.
Orada gemiler dolaşır, *
İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
 
Hepsi seni bekliyor, *
Yiyeceklerini zamanında veresin diye.
Sen verince onlar toplar, *
Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
 
Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  *
Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
Ruhun’u gönderince var olurlar, *
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
 
Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! *
Sevinsin Rab yaptıklarıyla!-
O bakınca yeryüzü titrer, *
O dokununca dağlar tüter.
 
Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, *
Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.
Düşüncem ona hoş görünsün, *
Sevincim Rab olsun!
 
Tükensin dünyadaki günahlılar, *
Yok olsun artık kötüler!
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                     22, 8b-23
 
Yeruşalimi ve Şevna sorumlusunu
 gururları yüzünden azarlıyorum
 
Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.
Davut Kenti'nin duvarlarında
çok sayıda gedik olduğunu gördünüz.
Aşağı Havuz'da su depoladınız,
Yeruşalim'deki evleri saydınız,
surları onarmak için evleri yıktınız.
Eski Havuz'un suları için  iki surun arasında bir depo yaptınız.
Ama bunu çok önceden tasarlayıp gerçekleştirmiş olan
Tanrı'ya güvenmediniz, onu umursamadınız.
Rab, Her Şeye Egemen Rab o gün sizi
ağlayıp yas tutmaya, saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.
Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,
“Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyerek
sığır, koyun kestiniz, et yiyip şarap içtiniz.
Her Şeye Egemen Rab bana,
“Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak” diye seslendi.
Rab, Her Şeye Egemen Rab böyle diyor.
Rab, Her Şeye Egemen Rab diyor ki,
"Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya git
ve de ki, 'Burada ne işin var?
Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,
yüksekte kendine mezar,
kayada konut oydun?
Ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.
Top gibi evirip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak.
Orada öleceksin, gurur duyduğun arabaların orada kalacak.
Efendinin evi için utanç nedenisin!
Seni görevden alacak, makamından alaşağı edeceğim.
O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp
senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim.
Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.
Açtığını kimse kapayamayacak,
kapadığını kimse açamayacak.
Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,
ailesi için onur kürsüsü olacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                          Va. 3, 7. 8
 
¥ Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, kişi şöyle diyor:  * İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
¶ Sözüme uydun, adımı yadsımadın.
¥ İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
 
 
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
Sezariye episkoposu Eusebius’un “Peygamber İşaya Hakkında Vaaz”ından,
 
Çölde haykıran bir ses
 
Çölde haykıran bir ses: "Çölde Rabbin yolunu hazır-layın; bozkırda Tanrı’mız için büyük bir yolu düz edin" diyor (Yşa. 40, 3). Kehanette açıklananların, yani Rabbin şanının gerçekleşmesi, tüm insanlığa Tanrı'-dan gelen kurtuluşun belirlenmesi Kudüs'te değil de çölde yer alacaklarını açıkça beyan ediyor. Bu tarihsel ve harfi harfine olarak Vaftizci Yahya'nın, Tanrı’nın bahşettiği kurtuluşun belirlendiği Ürdün çölünde Tanrı’nın şifalı gelişini vaazettiğinde oldu. Nitekim, vaftizden sonra gökler açıldığında Kutsal Ruh güver-cin şeklinde üstüne indiğinde ve Oğlu'na tanıklık eden, "Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin" (Mat. 17, 5). Peder'in sesi duyulduğunda, Mesih ve yüceliği herkese göründüler.
Fakat tüm bunlar mecazi bir şekilde de yorumlanabi-lir. Tanrı, öteden beri erişilmez, zorlu bir çöl gibi olan insanlığa gelmek üzereydi. İnsanlık gerçekten, Tanrı bilgisinden tümden yoksun. Her dürüst insana ve Peygambere engeller koyan bir çöldü. Oysa o ses, Tan-rı'nın sözüne bir yol açılmasını buyuruyor; geldiğinde girebilmesi için "Rabbin yolunu hazırlayın" diyor (Mat. 3, 3) engebeli, yokuşumsu araziyi düz etme em-rini veriyor.
Hazırlık, dünyaya yayılan İncil'dir, teselli eden lütuf-tur. Bunlar Tanrı'dan gelen kurtuluşun bilgisini insan-lığa ulaştırıyorlar. "Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık; Kudüs'e müjde getiren, sesini kuvvetle yükselt" (Yşa. 40, 9).
Daha önce çölde yankılanan sesten söz edilmişti. Şim-di ise bu deyimlerle ve oldukça renkli bir şekilde, Tan-rı'nın gelişine ve bunun yakın sunucularına göndermeler yapılıyor. Nitekim önce Vaftizci Yahya'nın ke-hanetinden, sonra ise İncil'i yayanlardan söz ediliyor. Oysa sözlerdeki Siyon hangisidir?
Muhakkak ki daha önce Kudüs adını alandır. O da bir dağ idi, Kutsal Kitap'ın doğruladığı gibi: "Üzerine ko-nutunu yaptığın Siyon dağı" (Mez. 73, 2). Ve Havari: "Siyon dağına yaklaştınız" (İbr. 12, 22) der. Aslında da-ha üstün bir anlamda Mesih'in gelişini bildiren Siyon, sünnet edilmiş halkın arasından seçilen Havarilerin topluluğudur.
Evet Tanrı’dan gelen kurtuluşu kabul eden, Tanrı'nın dağına yerleştirilen, yani Baba'nın tek doğumlu Kela-mı üzerinde kurulan gerçek Siyon ve Kudüs budur.
Mutlu haberi getiren, İncil'i yayan topluluğun temsilcisi değilse, kimin temsilcisidir? İncil'i yaymanın an-lamı tüm insanlara ve ilk başta Yahuda'nın kentine Mesih'in dünyaya gelişini müjdelemekten başka ne olabilir ki?
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                      Mat. 11, 11. 9    
¥ Rab’bin haberini ilan eden kişi için Rab diyor: * Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
¶ Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.
¥ Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar ara-sında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
 
İncil: A:  Matta  3. 1-12;  B:  Markos 11, 1-8;  C:  Luka 3, 1-6
 
İLAHİ  Te  Deum.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alle-luya.
 
MEZMUR 118 
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.*
“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu.
 
“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rab’den korkanlar.*
Sıkıntı içinde Rab’be seslendim;
Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.*
Rab benden yana, korkmam;
 
İnsan bana ne yapabilir?*
Rab benden yana, benim yardımcım,
Benden nefret edenlerin sonuna *
Zaferle bakacağım.
 
Rab’be sığınmak*
İnsana güvenmekten iyidir.
Rab’be sığınmak*
Soylulara güvenmekten iyidir. ¬
 
Bütün uluslar beni kuşattı,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
Kuşattılar, sardılar beni,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
Arılar gibi sardılar beni, †
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; *
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, *
Ama Rab yardım etti bana.
Rab gücüm ve ezgimdir, *
O kurtardı beni.
 
Sevinç ve zafer çığlıkları *
Çınlıyor doğruların çadırlarında:
 
“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! †
Rab’bin sağ elin üstündür, *
Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!”
 
Ölmeyecek, yaşayacağım, *
Rab’bin yaptıklarını duyuracağım.
Rab beni şiddetle yola getirdi, *
Ama ölüme terk etmedi.
 
Açın bana adalet kapılarını, *
Girip Rab’be şükredeyim.
İşte budur Rab’bin kapısı! *
Doğrular girebilir oradan.
 
Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, *
Kurtarıcım oldun,
Yapıcıların reddettiği taş, *
Köşenin baş taşı oldu.
 
Rab’bin işidir bu, *
Gözümüzde harika bir iş!
Bugün Rab’bin yarattığı gündür, *
Onun için sevinip coşalım!
 
Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, *
Ne olur, başarılı kıl bizi!
Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! *
Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. ¬
 
Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. *
İplerle bağlayın bayram kurbanını,
İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. *
Tanrım sensin, şükrederim sana.
 
Tanrım sensin, yüceltirim seni. †
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
EZGİ Daniel 3, 52-57             
Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. *
Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler.
Ulu ve kutsal adın *
Sonsuza dek övülsün ve yücelsin.
 
Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde seni yüceltsinler *
Ve ulu kılsınlar.
 
Krallık tahtında otururken seni övsünler; *
Sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun.
 
Gökteki tapınağında †
Meleklerin üstünde taht kurdun; *
Aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun; 
 
Sonsuza dek seni övsünler *
Ve onurlandırsınlar. ¬
 
Gökkubbede seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde *
Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
 
Tüm evren Rab’bi kutsa, *
Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
MEZMUR  150         
Rab’be övgüler sunun! *
Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde *
Övgüler sunun ona!
 
Övgüler sunun ona güçlü işleri için! †
Övgüler sunun O’na  *
Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Boru çalarak ona övgüler sunun! *
Çenkle ve lirle ona övgüler sunun!
Tef ve dansla ona övgüler sunun! *
Saz ve neyle ona övgüler sunun!
 
Zillerle ona övgüler sunun! *
Çınlayan zillerle ona övgüler sunun!
 
Bütün canlı varlıklar †
Rab’be övgüler sunsun! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
KISA OKUMA                                                                                                                              Rom. 13, 11b -12
 
Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
~ Bize merhamet et.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 
Benedictus Nak. Senin önünde yolu hazırlamak için, işte ben habercimi yolluyorum.
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya iman duasında birleşmiş olarak yalvaralım: Gel, Mesih İsa.
Günahkarları kurtarmaya gelen sen,
- kötülük tuzaklarından bizleri koru.
Zamanların sonunda kudretin ve yüceliğinle göründüğünde,
- bizi kurtaran lütfunu bize göster.
Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömert hizmetimizde,
- Kutsal Ruh’un kudreti, senin buyruğunu muhafaza etmemiz için bize yardım etsin.
Sonsuz ümidin ve şanının görünüşünü beklerken,
- ölçülülükle ve sevgiyle bu dünyada yaşamamıza yardımcı ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 23
Rab çobanımdır, *
Eksiğim olmaz.
Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, *
Sakin suların kıyısına götürür.
 
İçimi tazeler, *
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, *
Kötülükten korkmam.
 
Çünkü sen benimlesin. *
Çomağın, değneğin güven verir bana.
 
Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, †
Başıma yağ sürersin, *
Kasem taşıyor. 
 
Ömrüm boyunca yalnız iyilik †
Ve sevgi izleyecek beni, *
Hep Rab’bin evinde oturacağım.
 
MEZMUR 76
 
I  (2-7)
 
Yahuda’da Tanrı bilinir, *
İsrail’de adı uludur; ¬
Konutu Şalem’dedir, *
Yaşadığı yer Siyon’da.
 
Orada kırdı alevli okları, *
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını.
Işıl ışıl parıldıyorsun, *
Avı bol dağlardan daha görkemli.
 
Yağmaya uğradı yiğitler, †
Uykularına daldılar, *
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu. 
 
Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince, *
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
 
II  (8-13)
 
Yalnız sensin korkulması gereken, *
Öfkelenince kim durabilir karşında?
Yargını göklerden açıkladın, *
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
 
Ey Tanrı, sen yargılamaya, *
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca.
İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, *
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
 
Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, *
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, *
Bütün çevresindekiler.
Rab önderlerin soluğunu keser, *
Korku salar yeryüzü krallarına.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                        Rom. 13, 13-14
 
Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhuşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i ku-şanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.
 
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
KISA OKUMA                                                                                                          1. Sel. 3, 12-13
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusur-suz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                 2. Sel. 1, 6-10
Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
II. Akşam Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek, alleluya.
 
MEZMUR 110, 1-5, 7 
Rab efendime: †
“Ben düşmanlarını ayaklarının altına *
Serinceye dek Sağımda otur” diyor.
 
Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, *
Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
Savaşacağın gün *
Gönüllü gidecek askerlerin.
 
Seherin bağrından doğan çiy gibi †
Kutsal giysiler içinde *
Sana gelecek gençlerin.
 
Rab ant içti, kararından dönmez: †
“Melkisedek düzeni uyarınca *
Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi.
 
Rab senin sağındadır, *
Kralları ezecek öfkelendiği gün.
Yol kenarındaki dereden su içecek; *
Bu yüzden başını dik tutacak.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek. Alleluya.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Bugün bizim için kurtuluşun günü parladı. Asırlardan beri hazırlanmış sonsuz mutluluk günü.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: O sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
MEZMUR 115
Bizi değil, ya Rab, bizi değil, †
Sevgin ve sadakatin uğruna, *
Kendi adını yücelt!
 
Niçin uluslar: *
“Hani, nerede onların Tanrısı?” desin.
Bizim Tanrımız göklerdedir, *
Ne isterse yapar.
 
Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, *
İnsan elinin eseridir.
Ağızları var, konuşmazlar, *
Gözleri var, görmezler,
 
Kulakları var, duymazlar, *
Burunları var, koku almazlar,
Elleri var, hissetmezler, *
Ayakları var, yürümezler,
 
Boğazlarından ses çıkmaz. †
Onları yapan, onlara güvenen herkes *
Onlar gibi olacak!
 
Ey İsrail halkı, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
Ey Harun soyu, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Ey Rab’den korkanlar, Rab’be güvenin, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Rab bizi anımsayıp kutsayacak, †
İsrail halkını, *
Harun soyunu kutsayacak.
 
Küçük, büyük, *
Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.-
Rab sizi, *
Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!
 
Yeri göğü yaratan Rab *
Sizleri kutsasın. ¬
Göklerin öteleri Rab’bindir, *
Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.
 
Ölüler, sessizlik diyarına inenler, *
Rab’be övgüler sunmaz;
 
Biziz Rab’bi öven, †
Şimdiden sonsuza dek. *
Rab’be övgüler sunun!
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: o sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
Aşağıdaki ezgi eğer müzikle söyleniyorsa aşağıdaki gibi Alleluya’lı söylenir; eğer okunuyorsa her bir dörtlüğün başlangıcında ve sonunda Alleluya demek gerekir.
 
EZGİ  Va. 19, 1, 2, 5-7             
Alleluya! Kurtarış, yücelik ve güç †
Tanrımız’a özgüdür.  *
Onun yargıları doğru ve adildir.
 
Alleluya! Ey Tanrımız’ın bütün kulları! †
Onu övün! *
Küçük büyük ondan korkan hepiniz.
 
Alleluya! Çünkü Her Şeye Gücü Yeten *
Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. 
Alleluya! Sevinelim, coşalım, *
Onu yüceltelim!
 
Alleluya! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, *
Gelini hazırlandı.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                           Fil. 4, 4-5
Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. Ne mutlu sana ey Meryem! Sen iman ettin! Sende Rab’bin sözü gerçekleşecek. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Güvey’i olan Mesih’i bekleyen Kutsal Kilise ile birleşelim: Gel ya Rab.
Vücut bulmakla, yüceliğini dünyaya açıklayan ebedi Kelam,
- ilahi yaşamınla bizleri değiştir.
Sen bizim zayıflıklarımızı giyindin,
- sevginin gücünü üzerimize dök.
Günahın esaretinden bizi kurtarmak için fakir ve alçakgönüllü olarak bizlere gelen sen,
- görkeminle geldiğin zaman bizi doğru olanların cemaatine kabul et.
Yaratıklarına bilgelik ve sevgiyle hükmeden sen,
- tüm insanların barış ve özgürlük içinde gelişmesini teşvik et.
Peder’in sağında oturan sen, sevgi ve umudu geç tanımış olanları,
- yüzünün görünmesiyle sevindir.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA CUMARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
MEZMUR 105  
İsrailliler,  evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! (Rom. 9, 4-5)
I  (1-15)
Rab'be şükredin, ona yakarın, *
Halklara duyurun yaptıklarını!
Onu ezgilerle, ilahilerle övün, *
Bütün harikalarını anlatın!
 
Kutsal adıyla övünün, *
Sevinsin Rab'be yönelenler!
Rab'be ve onun gücüne bakın, *
Durmadan onun yüzünü arayın!
 
Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, *
Seçtiği Yakupoğulları, ¬
 
Onun yaptığı harikaları, †
Olağanüstü işlerini *
Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!
 
Tanrımız Rab odur, *
Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.
O antlaşmasını, *
Bin kuşak için verdiği sözü,
 
İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, *
İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.
"Hakkınıza düşen mülk olarak *
Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,
 
Bunu Yakup için bir kural, *
İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.
O zaman bir avuç insandılar, *
Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.
 
Bir ulustan öbürüne, *
Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.
Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi, *
Onlar için kralları bile payladı:
 
"Meshettiklerime* dokunmayın, *
Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu günahkârların ellerinden kurtardı.
 
II (16-22)
 
Ülkeye kıtlık gönderdi, *
Bütün yiyeceklerini yok etti.
Önlerinden bir adam göndermişti, *
Köle olarak satılan Yusuf'tu bu.
Zincir vurup incittiler ayaklarını, *
Demir halka geçirdiler boynuna,
Söyledikleri gerçekleşinceye dek, *
Rab'bin sözü onu sınadı. ¬
Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi, *
Halklara egemen olan onu özgür kıldı.
Onu kendi sarayının efendisi, *
Bütün varlığının sorumlusu yaptı;
Önderlerini istediği gibi eğitsin, *
İleri gelenlerine akıl versin diye.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu gü-nahkarların ellerinden kurtardı.
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
 
III (23-45)
 
O zaman İsrail Mısır'a gitti, *
Yakup Ham ülkesine yerleşti.
Rab halkını alabildiğine çoğalttı, *
Düşmanlarından sayıca arttırdı onları.
 
Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: †
Halkından tiksindiler, *
Kullarına kurnazca davrandılar.
 
Kulu Musa'yı, *
Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına.
Onlar gösterdiler Rab'bin belirtilerini, *
Ham ülkesinde şaşılası işlerini.
 
Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü Rab, *
Çünkü Mısırlılar onun sözlerine karşı gelmişti.
Kana çevirdi sularını, *
Öldürdü balıklarını.
 
Ülkede kurbağalar kaynaştı *
Krallarının odalarına kadar.
Rab buyurunca sinek sürüleri, *
Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.
 
Dolu yağdırdı yağmur yerine, *
Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.
Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, *
Parçaladı ülkenin ağaçlarını. ¬
 
O buyurunca çekirgeler, *
Sayısız yavrular kaynadı.
Ülkenin bütün bitkilerini yediler, *
Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.
 
Rab ülkede ilk doğanların hepsini, *
İlk çocuklarını öldürdü.
İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, *
Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.
 
Onlar gidince Mısır sevindi, *
Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine.
Rab bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, *
Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.
İstediler, bıldırcın gönderdi, *
Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.
Kayayı yardı, sular fışkırdı, *
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
 
Çünkü kutsal sözünü, *
Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı.
Halkını sevinç içinde, *
Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.
 
Ulusların topraklarını verdi onlara. *
Halkların emeğini miras aldılar;
 
Kurallarını yerine getirsinler, †
Yasalarına uysunlar diye. *
Rab'be övgüler sunun!
 
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
¥ Rab sözünü Yakub’a bildirdi.
¶ Yasasını ve kararlarını İsrail’e açıkladı.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                            
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                Yşa. 21, 6-12
 
Gözcü gece boyunca bekledi, Babil’in yıkıldığını haber verdi.
 
Rab bana dedi ki,
"Git, bir gözcü dik,
gördüğünü bildirsin.
Savaş arabalarının,
atlara, eşeklere, develere binmiş insanların
çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin."
 Gözcü, "Ey efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,
her gece yerimde nöbet tutuyorum" diye bağırdı,
"bak, savaş arabalarıyla atlılar
çifter çifter geliyor!"
Sonra, "yıkıldı, Babil yıkıldı!" diye haber verdi,
"taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!"
Ey halkım, harman yerinde buğday gibi dövülmüş olan halkım!
Her Şeye Egemen Rab'den, İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı size bildirdim.
Duma ile ilgili bildiri:
Biri Seir'den bana sesleniyor:
"Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?
Geceden geriye ne kaldı?"
Yanıtım şöyle: "Sabah olmak üzere,
ama yine gece olacak.
Soracaksanız sorun, yine gelin."
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                             Va.18, 2. 4. 5
 
¥ Melek gür  bir sesle bağırdı: "Yıkıldı! Büyük Babil  yı-kıldı! * Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan!
¶ Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti, ve Tan-rı onun suçlarını anımsadı.
¥ Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğra-dığı belalara uğramamak için çık oradan!
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
 Kiprianus, Sabır Üstüne, 13. 15
 
Görmesek de ümit ediyoruz.
 
Rabbimiz ve Hocamız, selametimiz için bize şu buyruğu verdi: "Kim sonuna kadar dayanacak olursa, bu kimse kurtulacaktır" (Mat. 10, 22; 24). Ve de şunu: "Eğer benim sözümde kalırsanız, gerçekten benim şakirtlerim olacaksınız, gerçeği tanıyacaksınız ve gerçek sizi özgür yapacaktır" (Yu. 8, 31-32).
Sevgili kardeşlerim, gerçek ve özgürlük ümidini elde edebilmek için, gerçeğin ve özgürlüğün kendisine erişebilmek amacıyla sağlam durmak ve sebat etmek gerekir. Hıristiyan olmamız keyfiyeti imanımızın ve ümidimizin temelini oluşturmaktadır. Ama ümidin ve imanın ürün verebilmesi için, sabır zorunludur.
Bizim aradığımız bu dünyanın şan ve şerefi değil, gelecek şan ve şereftir Havari Pavlus'un bize bildirdiği gibi: "Kurtulduk, fakat bu, ümit olarak böyledir; ümit edileni görmek, artık ümit etmemektir: görülen şey hala nasıl ümit edilebilir? Fakat, görmediğimiz şeyi ümit eden bizler onu sabırla bekliyoruz" (Rom. 8, 24-35). Beklemek ve sabır, giriştiğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ümit ettiğimiz ve inandığımız şeyi Tanrı bize armağan ettiği zaman, ona sahip olmak için zorunludurlar.
Başka bir yerde, Havari aynı dersi, gökte kendilerine daha büyük hazineler hazırlamak amacıyla ilahi yeteneklerin ürün vermesine çalışan dürüst kimselere vermektedir. Onları sabırlı olmaya şöyle çağırmaktadır: "O halde, zamanımız olduğu sürece, herkesin iyiliği, özellikle imanda yakınımız olanların iyiliği için çalışalım. Yılmadan iyilik yapalım, çünkü eğer yılmazsak, istenen zamanda ürün alacağız" (Gal. 6, 9-10). Bu şe-kilde Havari, insanın faaliyetinden sabırsızlıkla vaz-geçmemesi, başarıya, şan ve şerefe erişmekten yarı yolda dönmeyi gerektirecek eğilimlere kapılmaması gerektiğini bildirmektedir. Yoksa, sonuna kadar sür-dürülmeyen girişimlerin nedeniyle, önceden gerçekleştirilmiş bulunan girişimler de kaybedilmiş olur.
Havari, merhametten sözederken, buna dayanıklılığı ve sabrı da eklemiştir: "Sevgi yücedir, sevgi hoşgörü-lüdür, merhamet kıskanç değildir, övünmez, öfkelenmez, kin tutmaz, her şeyi sever, her şeye inanır, her şeye umut bağlar, her şeye dayanır" (I. Ko. 13, 4-5). Her şeye dayandığına göre inatla sebat etmek yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
Başka bir yerde şöyle demektedir: "Biribirinize sevgi ile tahammül gösterin; barış içinde birleşmiş olarak, aynı Ruh'ta birliği muhafaza etmeyi görev bilin" (Ef. 4, 2). Havari bu şekilde göstermek istemiştir ki eğer kardeşler birbirlerine tahammül göstererek karşılıklı olarak birbirlerini cesaretlendirmezlerse ve eğer sabır sayesinde dirlik düzenlik bağlarını muhafaza etmezlerse, ne birliği, ne de barışı muhafaza edebilirler.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                Hab. 2, 3; İbr. 10, 37    
 
¥ Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. * Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
¶ Artık, "Gelecek olan pek yakında gelecek”
¥ Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
 
İncil: Matta 9, 35-10, 1. 6-8
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Âmin.
 1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
MEZMUR 119, 145-152 (Kof)
Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)
 
Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
Yanıtla beni, ya Rab!
Senin kurallarına uyacağım. *
Sana sesleniyorum,
 
Kurtar beni, *
Öğütlerine uyayım.
Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
Senin sözüne umut bağladım.
 
Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
 
Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
Yaşam ver bana!
 
Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
Yasandan uzaklaşıyorlar.
Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
Bütün buyrukların gerçektir.
 
Çoktan beri anladım *
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
 
1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
EZGİ Çık. 15, 1-4a, 8-13, 17-18          
Canavara, karşı zafer kazananlar, Tanrı kulu Musa'nın ezgisini söylüyorlardı (bk. Va. 15, 2-3)
 
Ezgiler sunacağım Rab’be, *
Çünkü yüceldikçe yüceldi;
Atları da, atlıları da denize döktü. *
Rab gücüm ve ezgimdir,
 
O kurtardı beni. odur Tanrım, *
Övgüler sunacağım ona.
Odur babÂmin Tanrısı, *
Yücelteceğim onu.
 
Savaş eridir Rab, Adı Rab’dir. †
Denize attı firavunun ordusunu, *
Savaş arabalarını.
 
Burnunun soluğu karşısında, *
Sular yığıldı bir araya.
Kabaran sular duvarlara dönüştü, *
Denizin göbeğindeki derin sular dondu.
 
Düşman böbürlendi: †
Peşlerine düşüp yakalayacağım onları dedi, *
Bölüşeceğim çapulu,
 
Dileğimce yağmalayacağım, *
Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.’
Üfledin soluğunu, denize gömüldüler, *
Kurşun gibi engin sulara battılar.
 
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya Rab? *
Senin gibi kutsallıkta görkemli,
Heybetiyle övgüye değer, *
Harikalar yaratan var mı? 
 
Sağ elini uzattın, *
Yer yuttu onları.
Öncülük edeceksin sevginle *
Kurtardığın halka, 
 
Kutsal konutunun yolunu *
Göstereceksin gücünle onlara.
Ya Rab, halkını içeri alacaksın. *
Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere,
 
Ellerinle kurduğun †
Kutsal yere dikeceksin, ya Rab! * ¬
Rab sonsuza dek egemen olacak.”
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
 
MEZMUR   117               
Çünkü diyorum ki öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. (Bk. Rom. 15, 8.9)
 
Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! *
Ey bütün halklar, onu yüceltin.
 
Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, †
Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
KISA OKUMA                                                                                                                                      Yşa. 11, 1-2
İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,  öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Korkularından kurtul artık ey Siyon halkı, Tanrı, sizin Tanrı’nız size geliyor. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Bütün insanlara kurtuluş yolunu açmış olan Kutsal Peder, sana yalvarıyoruz: Ya Rab halkını muhafaza et.
Halkına söz ettiğin bir doğruluk filizi olan kilisenin,
- temiz ve kutsal kalmasını sağla.
Kalplerimizi sözünü dinlemeye aç,
- bizi iman tanıklığımızda güçlü ve kusursuz olma-mızı sağla.
Her zaman Kutsal Ruhun’un,
- sevgi birliğinde kalmamızı sağla.
Oğlun’un gelişini kabul etmeye bizi hazırla,
- senin lütfunda sebat etmemizi sağla.
Rabbimiz Mesih İsa’nın geleceği güne kadar,
- sadık ve uyanık kalmamızı sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Âmin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Âmin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Âmin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selÂmin anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 33-40  (He)
 
Kurallarını nasıl izleyeceğimi *
Öğret bana, ya Rab,
Öyle ki, onları sonsuza kadar izleyeyim. *
Anlamamı sağla, yasana uyayım, 
 
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim. †
Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, *
Çünkü yolundan zevk alırım. 
 
Yüreğimi haksız kazanca değil, *
Kendi öğütlerine yönelt.
Gözlerimi boş şeylerden çevir, *
Beni kendi yolunda yaşat.
 
Senden korkulması için *
Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.
Korktuğum hakaretten uzak tut beni, *
Çünkü senin ilkelerin iyidir.
 
Çok özlüyorum senin koşullarını! *
Beni doğruluğunun içinde yaşat!
 
MEZMUR 34              
 
I (1-11)
Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pe. 2, 3)
 
 
Her zaman Rab’be övgüler sunacağım, *
Övgüsü dilimden düşmeyecek.
Rab’le övünürüm, *
Mazlumlar işitip sevinsin!
 
Benimle birlikte Rab’bin büyüklüğünü duyurun, *
Adını birlikte yüceltelim.
Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana, *
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, *
Yüzleri utançtan kızarmaz. ¬
Bu mazlum yakardı, Rab duydu, *
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
 
Rab’bin meleği ondan korkanların †
Çevresine ordugah kurar, *
Kurtarır onları.
 
Tadın da görün, Rab ne iyidir,  *
Ne mutlu ona sığınan adama!
Rab’den korkun, ey onun kutsalları, *
Çünkü ondan korkanın eksiği olmaz.
 
Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur †
Ama Rab’be yönelenlerden *
Hiçbir iyilik esirgenmez.
           
II (12-23)
 
Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: *
Size Rab korkusunu öğreteyim.
Kim yaşamdan zevk almak, *
İyi günler görmek istiyorsa,
 
Dilini kötülükten, *
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
Kötülükten sakının, iyilik yapın; *
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
 
Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, *
Kulakları onların yakarışına açıktır.
Rab kötülük yapanlara karşıdır, *
Onların anısını yeryüzünden siler.
 
Doğrular yakarır, Rab duyar; *
Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
Rab gönlü kırıklara yakındır, *
Ruhu ezginleri kurtarır.
 
Doğrunun dertleri çoktur, *
Ama Rab hepsinden kurtarır onu.
Bütün kemiklerini korur, *
Hiçbiri kırılmaz.
 
Kötü insanın sonu kötülükle biter, *
Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. ¬
Rab kullarını kurtarır, *
Ona sığınanların hiçbiri ceza görmez.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 4, 2
 
O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                     Yşa. 4, 3
 
Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selÂmin anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                   Yşa. 61, 11
 
Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek özgürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. CUMA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
 
MEZMUR 35, 1-2, 3c, 9-19, 22-23, 27-28  
Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. (Mt. 26, 3.4)
 
I  (1-2. 3c. 9-12)
 
Ya Rab, benimle uğraşanlarla sen uğraş, *
Benimle savaşanlarla sen savaş!
Al küçük kalkanla büyük kalkanı, *
Yardımıma koş!
 
“Seni ben kurtarırım” de bana! †
O zaman Rab’de sevinç bulacağım, *
Beni kurtardığı için coşacağım.
 
Bütün varlığımla şöyle diyeceğim *
Senin gibisi var mı, ya Rab,
Mazlumu zorbanın elinden,  *
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?” ¬
 
Kötü niyetli tanıklar türüyor, *
Bilmediğim konuları soruyorlar.
İyiliğime karşı kötülük ediyor, *
Yalnızlığa itiyorlar beni.
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
2. Nak. Ya Rab, davamı savun ve  kuvvetinle koru beni.
 
II (13-16)
 
Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, *
Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.
Duam yanıtsız kalınca, *
Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.
 
Kederden belim bükülürdü, *
Annesi için yas tutan biri gibi.
 
Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler, †
Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar, *
Durmadan didiklediler beni.
 
Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi, *
Diş gıcırdattılar bana.
 
2. Nak.  Ya Rab, davamı  savun ve  kuvvetinle koru beni.
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
 
III  (17-19. 22-23. 27-28)
 
Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab? †
Kurtar canımı bunların saldırısından, *
Hayatımı bu genç aslanlardan!
 
Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım, *
Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.
 
Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar, †
Göz kırpmasınlar birbirlerine  *
Nedensiz benden nefret edenler. ¬
 
Olup biteni sen de gördün, ya Rab, *
Sessiz kalma,
Ya Rab, benden uzak durma! *
Uyan, kalk savun beni,
 
Uğraş hakkım için, ey Tanrım *
Ve Rab’bim!
 
Benim haklı çıkmamı isteyenler, †
Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar; *
Şöyle desinler sürekli:
 
“Kulunun esenliğinden hoşlanan *
Rab yücelsin!”
O zaman gün boyu adaletin, *
Övgülerin dilimden düşmeyecek.
 
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
¥ Ey Rab, merhametin üzerimde olsun.
¶ Sözünün doğruluğu nedeniyle beni kurtar.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                          
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                              Yşa. 19, 16-25
 
Mısırlılar ve Asurlular Rab’bi tanıyacak ve ona hizmet edecekler.
 
O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen Rab'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar. Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen Rab'-bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak. O gün Mısır'da Kenan dilini konu-şan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen Rab'-be bağlılık andı içecekler; içlerinden biri 'Yıkım Kenti diye adlandırılacak.
O gün Mısır'ın ortasında Rab için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek. Her Şeye Egemen Rab için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü Rab'be yakarınca, Rab onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak. Rab kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün Rab'bi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar. Rab'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.
Rab Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. Rab'be yönelip yakaracaklar. Rab de onları iyileştirecek.
O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar. 
O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Her Şeye Egemen Rab, "Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın" diyerek dünyayı kutsayacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                           Yşa. 19, 21; Lk. 13, 29
 
¥ Mısırlılar o gün Rab'bi tanıyacak, * kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
¶ İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın Egemeniği'nde sofraya oturacaklar.
¥ Kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
Anselmus, Proslogion 1
 
Tanrı’yı derin düşünme isteği
 
Cesur ol, sefil ölümlü, kısa süre için uğraşılarından kaç, fırtınalı düşüncelerini terk et. Bir an için ağır dertlerini uzaklaştır ve yorucu faaliyetlerini bir yana koy. Biraz da Tanrı ile meşgul ol ve onda huzur et. Ruhunun içtenliğine gir, Tanrı ve seni onu aramaya yardım eden hariç, her şeyi uzaklaştır ve kapıyı kapadıktan sonra, onu ara. Ey yüreğim de şimdi tüm benliğinle, şimdi Tanrı'ya: "Yüzünü arıyorum, de; senin yüzünü arıyorum, ey Rab" (Mez. 26, 8). Rab Tanrım, öğret gönlüme seni nerede ve nasıl arayacağını, nerede ve nasıl bulacağını. Rabbim, sen burada değilsen, burada ol-mayan seni nerede arayacağım? Şayet her yerdeysen, neden seni hiç bir zaman göremiyorum? Kuşkusuz sen erişilmez bir ışıkta kalıyorsun.
Ya nerede bu erişilmez ışık, veya ona nasıl yaklaşabileceğim? Onda  seni  görebilmem için beni kim götürecek ona, kim rehberlik edecektir? Bundan başka seni hangi işaretlerle, hangi yüz ile arayacağım? Sana karşı olan sevgisiyle azap çeken ve yüzünden uzak yere atı-lan hizmetçin ne yapacaktır? Seni görmeyi arzu ediyor, fakat yüzün ondan uzaktır. Yaklaşmayı amaçlıyor, oysa konutun erişilmezdir. Seni bulmak için can atıyor ve yerini bilmiyor. Seni arayacağına söz veriyor ve yüzünü tanımıyor.
Rab, sen Tanrımsın, Rabbimsin ve ben seni hiç görmedim. Sen beni yarattın ve yeniden yarattın. Tüm mülklerimi bana verdin ve ben seni daha tanımıyorum. Seni görmek için yaratılmışım ben ve henüz yaratılışımın nedeni olan şeyi yapmadım.
Ya sen, Rab, ne zamana kadar bizi unutacaksın, ne zamana kadar bakışını bizden esirgeyeceksin? Ne zaman bize bakacaksın ve arzumuzu yerine getirecek-sin? Gözlerimizi aydınlatıp, yüzünü bize ne zaman göstereceksin? Ne zaman kendini bize geri verecek-sin?
Bak, Rab, arzumuzu yerine getir, aydınlat bizi, kendini bize göster. Kendini yeniden bize ver ki, yararımız olsun: Sensiz çok kötü oluyoruz. Uğraşılarımıza, sana yönelik gayretlerimize acı: sensiz hiçbir değerimiz yoktur.
Seni aramamı öğret bana ve aradığımda göster kendini: bana öğretmezsen seni arayamam, kendini göstermezsen bulamam. Seni arzu edip arayayım ve aradığımda arzulayayım, seni severek bulayım ve bulunca seveyim.
 
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                         Mez. 80,18. 19; 106, 4    
    
¥ O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım! * Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
¶ Ya Rab, halkına duyduğun sevgiyle anımsa bizi, gel ve kurtarışını bize ver.
¥ Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
İncil: Matta 9, 27-31
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
MEZMUR 51                      
Düşüncede ve ruhta yenilenip, yeni yaradılışı giyindiniz (bk. Ef. 4, 23-24)
 
Ey Tanrı, lütfet bana, *
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, *
Sınırsız merhametin uğruna.¬
 
Tümüyle yıka beni suçumdan, *
Arıt beni günahımdan.
Çünkü biliyorum isyanlarımı, *
Günahım sürekli karşımda.
 
Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. *
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Öyle ki, konuşurken haklı, *
Yargılarken adil olasın.
 
Nitekim suç içinde doğdum ben, *
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, *
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
 
Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, *
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Neşe, sevinç sesini duyur bana, *
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
 
Bakma günahlarıma, *
Sil bütün suçlarımı.
Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, *
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
 
Beni huzurundan atma, *
Kutsal Ruhun’u benden alma.
Geri var bana sağladığın kurtuluş sevincini, *
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
 
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, *
Günahkarlar geri dönsün sana.
Kurtar beni kan dökme suçumdan, *
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
 
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. *
Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun. *
Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
 
Yoksa sunardım sana, *
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
 
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, †
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği *
Hor görmezsin, ey Tanrı. ¬
 
Lütfet, Siyon’a iyilik yap, *
Yeruşalim’in surlarını onar.
 
O zaman doğru sunulan kurbanlar, †
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, *
Seni hoşnut kılar; 
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
EZGİ  Yşa. 45, 15-26                       
İsa'nın adı anıldığında hepsi diz çöksün. (Fil. 2, 10)
 
Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı’sın, *
Ey İsrail’in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. *
Utanç içinde uzaklaşacaklar.
 
Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, *
Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.
Çağlar boyunca utandırılmayacak, *
Asla rezil olmayacak.
 
Çünkü gökleri yaratan Rab, *
Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye *
Biçimlendiren Rab -Tanrı odur- şöyle diyor:
 
“Rab benim, başkası yok. †
Ben gizlide, *
Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.
 
Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde *
Arayın’ demedim. ¬
Doğru olanı söyleyen, *
Adil olanı bildiren Rab benim.”
 
“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, *
Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!
Tahtadan oyma putlar taşıyan, *
Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
 
Konuşun, davanızı sunun, *
Birbirinize danışın.
Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? *
Ben Rab, bildirmedim mi?
 
Benden başka Tanrı yok, †
Adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. *
Yok benden başkası.
 
“Ey dünyanın dört bucağındakiler, *
Bana dönün, kurtulursunuz.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok. *
Kendi üzerime ant içtim,
 
Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: †
Her diz önümde çökecek, *
Her dil bana ant içecek.
 
“Benim için şöyle diyecekler: *
‘Doğruluk ve güç yalnız Rab’dedir’,
İnsanlar ona gelecek. *
Rab’be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
 
Ama bütün İsrail soyu †
Rab tarafından aklanacak, *
     Onunla övünecek.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
Eğer 100. Mezmur, davet ilahisi olarak okunduysa, Mezmur 95 (94) üçüncü mezmur olarak Sabah Övgüsünde söylenir.
 
MEZMUR 100      
 Rab, kurtulanlara zafer ilahi söylüyor. (Az. Atanasius)
                 
Ey bütün dünya, *
Rab’be sevinç çığlıkları yükseltin!
Ona neşeyle kulluk edin, *
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
 
Bilin ki Rab Tanrı’dır. *
Bizi yaratan odur, biz de onunuz,
 
Onun halkı, otlağının koyunlarıyız. †
Kapılarına şükranla, *
Avlularına övgüyle girin!
 
Şükredin ona, adına övgüler sunun! *
Çünkü Rab iyidir,
Sevgisi sonsuzdur. *
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
KISA OKUMA                                                                                                                                   Yer. 30, 21-22
Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak. Onu kendime yaklaştıracağım, bana yaklaşacak. Kim canı pahasına yaklaşabilir bana? diyor Rab. “Böylece siz benim halkım olacaksınız, Ben de sizin Tanrınız olacağım.”
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Davud’un soyundan insan olan Tanrı gelecek ve üzerimizde hükmedecektir. Alleluya.
 
YAKARMALAR
 
Oğlunda şanını insanlara göstermiş olan Tanrı’ya öv-gü ve izzet olsun: Ya Rab, seni överiz ve yüceltiriz.
Kutsal Peder, birbirimizle anlaşmamızı ve sevmeyi öğrenmemizi sağla,
- Oğlun Mesih İsa‘nın bize öğrettiği gibi.
İmanda bizi neşe ve barışla doldur,
- ümidimizi güçlendir ve Ruh’un kudretini bağışla.
Yarattığı her varlığa iyiliği ile özen gösteren Rab,
- seni tanımadıkları halde bekleyenleri ziyaret et.
Seçmiş olduklarını çağıran ve kutsal kılan sen,
- ebedi mutluluğa giden yolda biz günahkarlara destek ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 25-32 (Dalet)
 
Toza toprağa serildim, *
Sözün uyarınca yaşam ver bana. ¬
Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; *
Kurallarını öğret bana!
 
Koşullarını anlamamı sağla ki, *
Harikalarının üzerinde düşüneyim.
İçim eriyor kederden, *
Sözün uyarınca güçlendir beni!
 
Yalan yoldan uzaklaştır, *
Yasan uyarınca lütfet bana.
Ben sadakat yolunu seçtim, *
Hükümlerini uygun gördüm.
 
Öğütlerine dört elle sarıldım, ya Rab, *
Utandırma beni!
İçime huzur verdiğin için *
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.
 
MEZMUR 26  
O kutsal ve kusursuz olmamız için bizi Mesih'te seçti. (Ef. 1,4)
 
Beni haklı çıkar, ya Rab, †
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; *
Sarsılmadan Rab’be güvendim. 
 
Dene beni, ya Rab, sına; *
Duygularımı, düşüncelerimi yokla. 
Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor, *
Senin gerçeğini yaşıyorum ben. 
 
Yalancılarla oturmam, *
İkiyüzlülerin suyuna gitmem.
Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim, *
Fesatçıların arasına girmem.
 
Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, *
Sunağının çevresinde dönerim, ya Rab,
Yüksek sesle şükranımı duyurmak *
Ve bütün harikalarını anlatmak için.
 
Severim, ya Rab, yaşadığın evi,  *
Görkeminin bulunduğu yeri.
Günahkarların, *
Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.
 
Onların elleri kötülük aletidir, *
Sağ elleri rüşvet doludur. ¬
Ama ben dürüst yaşarım, *
Kurtar beni, lütfet bana!
 
Ayağım emin yerde duruyor. *
Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya Rab.
 
MEZMUR 28, 1-3, 6-9                        
Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.(Yu. 11, 41)
 
Ya Rab, sana yakarıyorum, *
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan, *
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
 
Seni yardıma çağırdığımda, †
Ellerini kutsal konutuna doğru açtığımda, *
Kulak ver yalvarışlarıma.
 
Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla  *
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur, *
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
 
Rab’be övgüler olsun! *
Çünkü yalvarışımı duydu.
Rab benim gücüm, kalkanımdır, *
Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
 
Yüreğim coşuyor, *
Ezgilerimle ona şükrediyorum.
Rab halkının gücüdür, *
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
 
Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; *
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                             Yer. 29, 11. 13
 
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum di-yor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                        Yer. 30, 18 – 19
 
Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak, saray kendi yerinde duracak. Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                   Ba. 3, 5. 6a
 
Atalarımızın yaptıkları kötülükleri aklına getirme. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın ve seni övmek istiyoruz Tanrım.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
MEZMUR 41   
Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. (Mk. 14, 18)
 
Ne mutlu yoksulu düşünene! *
Rab kurtarır onu kötü günde.
Korur Rab, yaşatır onu, *
Ülkede mutlu kılar,
 
Terk etmez düşmanlarının eline. *
Destek olur Rab ona
Yatağa düşünce;  *
Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.
 
“Acı bana, ya Rab!” dedim, †
“Şifa ver bana, çünkü sana karşı *
Günah işledim!”
 
Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan: *
“Ne zaman ölecek adı batası?” diyorlar.
 
Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor, †
Fesat topluyor içinde, *
Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor. 
 
Benden nefret edenlerin hepsi  †
Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, *
Zararımı düşünüyorlar, 
 
“Başına öyle kötü bir şey geldi ki” diyorlar, *
“Yatağından kalkamaz artık.”
Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile *
İhanet etti bana. ¬
 
Bari sen acı bana, ya Rab, kaldır beni. *
Bunların hakkından geleyim.
Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, *
O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.
 
Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, *
Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.
 
Öncesizlikten sonsuza dek, †
Övgüler olsun İsrail’in Tanrısı Rab’be! *
Amin! Amin!
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
MEZMUR 46 (45)
Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. (Mt. 1, 23)
 
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, *
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, *
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 
Sular kükreyip köpürse, *
Kabaran deniz dağları titretse bile.
 
Bir ırmak var ki,  †
Suları sevinç getirir Tanrı kentine, *
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
 
Tanrı onun ortasındadır,  †
Sarsılmaz o kent. *
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
 
Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, *
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor. ¬
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, *
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
Savaşları durdurur  *
Yeryüzünün dört bucağında,
 
Yayları kırar, mızrakları parçalar, *
Kalkanları yakar.
 
“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! †
Uluslar arasında yüceleceğim, *
Yeryüzünde yüceleceğim!”
 
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
 
 
EZGİ  Va. 15, 3-4      
                     
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, *
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.
Ey ulusların kralı, *
Senin yolların doğru ve adildir.
 
Ya Rab, senden kim korkmaz, *
Adını kim yüceltmez?
 
Çünkü kutsal olan yalnız sensin. †
Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. *
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.                                     
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                         2. Pe. 3, 8b. 9
 
Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 
Magnificat Nak. Oğlumu Mısır’dan çağırdım. o, halkımı kurtarmaya ge-lecek.
 
 
YAKARMALAR
 
Ruhlarımızın çobanı ve koruyucusu olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Ya Rab, aileni kuırtar.
Tanrı’nın sürüsünün iyi çobanı olan sen,
- gel ve tüm insanları kilisene topla.
Halkının çobanlarına bak,
- onların kardeşlerinin hizmetinde yorulmadan çalış-malarını sağla.
Sözünün samimi habercilerini yarat,
- ve İncil’inin dünyanın son ucuna kadar ilan edilmesine izin ver.
Hayat yolunda yorulmuş, ezilmiş ve yıpranmış olan herkese,
- merhamet et, yakınlarında arkadaşlarının desteğini bulmalarını sağla.
Kendine çağırdığın tüm insanları ve yeryüzünde sesini tanımış olan kimseleri,
- gökteki ebedi otlaklarına kabul et.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, ancak senden bize kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 

NOEL HAZIRLIK 1. HAFTA ÇARŞAMBA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
¥ Rabbimiz Tanrı, bize dön.
¶ Yüzünü göster ve biz kurtulmuş olacağız.
Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
1. Nak. Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab!   †
MEZMUR  18, 2-30   Kurtuluş ve zafer için şükran       
Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek…O zaman İnsanoğlu’nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. Lk. 21, 26
I (2-7)
Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab! *
Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,
Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, *
Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!
Övgüye değer Rab’be seslenir, *
Kurtulurum düşmanlarımdan.
Ölüm iplerine dolanmıştım, *
Yıkım selleri basmıştı beni,
Ölüler diyarının bağları sarmıştı, *
Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. ¬
Sıkıntı içinde Rab’be yakardım,  *
Yardıma çağırdım Tanrım’ı.
Tapınağından sesimi duydu, *
Haykırışım kulaklarına ulaştı.
1. Nak. Seni seviyorum, gücüm sensin, ya Rab! †
2. Nak. Rab beni kurtardı, çünkü bizi seviyor. †
II  (8-20)
O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, *
Titreyip sarsıldı dağların temelleri,
Çünkü Rab öfkelenmişti. *
Burnundan duman yükseldi,
Ağzından kavurucu ateş *
Ve korlar fışkırdı.
Kara buluta basarak *
Gökleri yarıp indi.
Bir Keruv’a binip uçtu, *
Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi.
Karanlığı örtündü, *
Kara bulutları kendine çardak yaptı.
Varlığının parıltısından, *
Bulutlardan dolu ve korlar savruluyordu.
Rab göklerden gürledi, *
Duyurdu sesini Yüceler Yücesi,
Dolu ve alevli korlarla. *
Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı,
Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. *
Denizin dibi göründü,
Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya Rab, †
Senin azarlamandan, *
Burnundan çıkan güçlü soluktan.
Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu,  *
Çıkardı beni derin sulardan. ¬
Beni zorlu düşmanımdan, †
Benden nefret edenlerden kurtardı, *
Çünkü onlar benden güçlüydü.
Felaket günümde karşıma dikildiler, *
Ama Rab bana destek oldu.
Beni huzura kavuşturdu, *
Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.
2. Nak. Rab beni kurtardı, çünkü bizi seviyor. †
3. Nak. Ey Rab, sen adımlarıma ışıksın ve karanlıklarımı aydınlatırsın. †
III (21-30)
Rab doğruluğumun karşılığını verdi, *
Beni    temiz ellerime göre ödüllendirdi.
Çünkü Rab’bin yolunda yürüdüm, *
Tanrım’dan uzaklaşarak kötülük yapmadım.
O’nun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, *
Kurallarından ayrılmadım.
O’nun gözünde kusursuzdum, *
Suç işlemekten sakındım.
Bu yüzden Rab beni doğruluğuma *
Ve gözünde pak olan ellerime göre ödüllendirdi.
Sadık kuluna sadakat gösterir, *
Kusursuz olana kusursuz davranırsın.
Pak olanla pak olur, *
Eğriye eğri davranırsın.
Alçakgönüllüleri kurtarır,  *
Gururluların başını eğersin.
lşığımın kaynağı sensin, ya Rab, Tanrım! *
Karanlığımı aydınlatırsın.
Desteğinle akıncılara saldırır, *
Seninle surları aşarım, Tanrım.
Tanrı’nın yolu kusursuzdur, †
Rab’bin sözü arıdır. *
O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.
3. Nak. Ey Rab, sen adımlarıma ışıksın ve karanlıkları-mı aydınlatırsın. †
BİRİNCİ OKUMA              
Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                                                            5, 1-7
Bağ ezgisi: Rab’bin, Sadakatsiz halkına olan sevgisi
Sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım:
Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı.
Toprağı belleyip taşları ayıkladı,
seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı.
Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı
ve bağının üzüm vermesini bekledi.
Ama bağ yabanıl üzüm verdi.
Sevgilim diyor ki,
“Ey Yeruşalim’de yaşayanlar ve  Yahuda halkı,
lütfen benimle bağım arasında hakem olun!
Bağım için yapmadığım ne kaldı?
Ben üzüm vermesini beklerken
niçin yabanıl üzüm verdi?
Şimdi bağıma ne yapacağımı size söyleyeyim:
Çitini  söküp  atacağım, varsın yiyip bitirsinler;
duvarını yıkacağım, varsın çiğnesinler.
Viraneye çevireceğim onu;
budanmayacak, çapalanmayacak;
dikenli çalılar bitecek her yanında.
Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim.”
Her Şeye Egemen Rab’bin bağı İsrail halkı,
hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır.
Rab adalet bekledi, zorbalık gördü;
doğruluk bekledi, feryatlar duydu.
RESPONSORİUM                                                                                                           Mez. 80, 14. 15. 3. 16. 15
¥ Orman domuzları bağını yoluyor, yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. * İlgilen sağ elinin diktiği bu filizle.
¶ Ey Her Şeye Egemen Tanrı, göklerden bak ve gör, ilgilen bu asmayla.
¥ İlgilen sağ elinin diktiği bu filizle.
 İKİNCİ OKUMA
Bernardus, Noel’e Hazırlık Üstüne Vaaz, 5, 1-3
Tanrı’nın Kelâmı aramıza gelecek
Rabbin üç tür gelişi olduğunu biliyoruz. Üçüncü tür diğer ikinin arasında yer alır. Diğer iki geliş açıktır, bu ise değil. Birinci gelişinde Rab yeryüzünde göründü ve insanlarla birlikte yaşadı. Kendi tanıklığından da anlaşıldığı üzere insanlarca hor görüldü ve nefretleri-ne hedef oldu. Son gelişinde ise tüm insanlık, Tanrı’nın selametini görecek ve “bedenini deşiklerine bakacaklar” (Yu. 19, 37). İkisinin arasında yer alan geliş ise gizlidir, saklıdır. Ancak seçilmiş olanlar onu varlıklarının derinliğinde görür ve ruhları kurtulur. Rab önce tene ve güçsüzlüğe geldi. Arada ruhu ve gücü ile geliyor. Nihayet haşmeti ve görkemi ile gelecek!
Bu ara geliş, birinci gelişten son gelişe geçmek üzere gerçekten bir ara yol gibidir. Birinci gelişte Mesih kurtuluşumuz oldu. Son gelişinde hayatımız gibi görünecek. Arada ise ruhumuzun huzuru ve tesellisi oluyor.
Ancak bu ara geliş hakkında söylediklerimizin hayalimizin ürünü olduğu zannına kimsenin kapılmaması için, Rabbin bizzat dediklerine kulak verelim: “Her kim beni severse sözlerimi dinler. Babam onu sevecek ve biz ona geleceğiz” (Yu. 14, 23). Başka bir yerde de şu sözleri okuyorum: “Tanrı’dan korkan iyilik yapar.” Ancak burada İsa’nın kendisini seven hakkında başka bir şey söylediğini görüyorum: “Sözlerimi tutacak.” Nerede? Kalbinde kuşkusuz. Peygamberin dediği gibi: “Sana karşı kusur etmemek için, emirlerini kalbim-de sakladım” (Mez. 118, 11).
Tanrı’nın sözünü işte böyle saklamalıyız. “Ne mutlu Tanrı’nın sözünü saklayanlara!” Bu söz ruhunun derinliklerine girsin, duygularına, davranışlarına işlesin. İyi olanı tüket ve ruhun, mutluluk içinde tükenmez bir besi kaynağı bulacak. Yüreğinin kurumasını önlemek için ekmeğini yemeyi ihmal etme. Ruhuna iyi, besleyici gıda ver.
Sen  Tanrı’nın  sözünü  böylece  saklamaya koyulursan,  o  da seni saklayıp koruyacaktır. Oğul sana gelecek, Peder ile birlikte Kudüs’ü yeniden kuracak olan büyük Peygamber gelecek. Her şeyi yenileyen odur. Gelişiyle gerçekleşecek olay da şudur: Topraktan yoğrulmuş insan benzeri olduğumuz gibi, göklerden gelenin benzeri olacağız. Atamız Âdem tüm insana yayılmış, tüm yeri işgal etmişti. Aynı şekilde Mesih’in de tüm yeri işgal etmesi gerekir. o insanı tümü ile yarattı; tümüyle fidyesini ödeyerek kurtardı; tümüyle göksel şana eriştiriyor.
RESPONSORİUM                                                                                                                       Mez. 29, 11; Yeş. 40, 10          
¥ İşte Egemen Rab gücüyle geliyor, halkını esenlikle kutsar. * O, son bulmayan yaşam bağışlar. 
¶ İşte Rabbimiz, kudretiyle geliyor.
¥ O, son bulmayan yaşam bağışlar.
İncil: Matta 15, 29-37
DUA
Yüce ve merhametli Tanrı, güçlü lütfunla kalplerimizi hazırla. Öyle ki, Oğlu’nun geleceği gün kutsal sofrası-na katılmaya ve onun elinden ilahi ekmeği almaya la-yık olalım. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
1. Nak. Ey Rab, senin ışığında ışığı görürüz.
Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. (Yu. 8,12)
MEZMUR (36)   
Günah fısıldar kötü insana, †
Yüreğinin dibinden: *
Tanrı korkusu yoktur onda.
Kendini öyle beğenmiş ki, *
Suçunu görmez, ondan tiksinmez.
Ağzından kötülük ve yalan akar, *
Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.
Yatağında bile fesat düşünür, *
Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.
Ya Rab, sevgin göklere, *
Sadakatin gökyüzüne erişir.
Doğruluğun ulu dağlara benzer, *
Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.
İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya Rab. *
Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. *
Evindeki bolluğa doyarlar, ¬
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. †
Çünkü yaşam kaynağı sensin,  *
Senin ışığınla aydınlanırız.
Sürekli göster seni tanıyanlara sevgini, *
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
Gururlunun ayağı bana varmasın, *
Kötülerin eli beni kovmasın.
Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,  *
Yıkıldılar, kalkamazlar artık.
1. Nak. Ey Rab, senin ışığında ışığı görürüz.
2. Nak. Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, sen yenilmezsin.
EZGİ Ydt 16, 2-3a,13-15
Dünyanın yaratıcısı Rab, halkını korur
Yeni bir ezgi söylüyorlardı. (Va. 5,9)
Tefle Rab’bime hamd et, *
Zille Tanrı’ya ilahi oku,
Mezmur ve ilahi ona sena ederken †
Birbirine karışsın; *
Onun adını yücelt ve onu çağır.
Çünkü Rab, savaşları  †
Darmadağın eden  Tanrı’dır. *
Tanrım’a yeni bir ilahi okuyacağım.
Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, †
Olağanüstü gücün var, *
Seni ele geçirmek olanaksız.
Yarattığın tüm evren senin için çalışsın! *
Çünkü sen konuştun ve her şey yaratıldı,
Senin nefesinle herşey biraraya geldi *
Ve hiç kimse senin sesine dayanamaz.
Dağlar devrilip dalgalara kavuşsa bile, *
Kayalar senin katında balmumu gibi erise bile, ¬
Öyle olmasına karşın, *
Senden korkanlara merhamet edersin.
2. Nak. Rabbim, sen yücesin, sen görkemlisin, sen yenilmezsin.
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbi alkışlayın.
MEZMUR 47 (46)    Evrenin Kralı Rab’dir.                              
Peder’in sağında oturuyor ve onun krallığı son bulmayacak.
Ey bütün uluslar, el çırpın! *
Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın onuruna!
Ne müthiştir yüce Rab, *
Bütün dünyanın ulu Kralı.
Halkları altımıza, *
Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı  *
O seçti bizim için.
Rab Tanrı sevinç çığlıkları, *
Boru sesleri arasında yükseldi.
Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler; *
Ezgiler sunun Kralımız’a, ezgiler!
Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, *
Maskil sunun!
Tanrı kutsal tahtına oturmuş, *
Krallık eder uluslara.
Ulusların önderleri  *
İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları. *
O çok yücedir.
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbi alkışlayın.
Gündüz Övgü Duaları
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh’la
Dualarımı dinle. Amin.
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
Günah’ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh’la Oğlun’da
Şükürler olsun sana. Amin.
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
KISA OKUMA                                                                                                              Bk. Yşa. 2, 11 – 12
İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak.
¥ Ya Rab bütün uluslar adını övecekler.
¶ Yeryüzünün tüm kralları şanını yüceltecekler.
Öğle (Hora Sexta)
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün ka-dınlar arasında mübareksin.
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 12, 2
Tanrı kurtuluşumuzdur. O güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.
¥ Halkına duyduğun sevginle bizi hatırla ey Rab.
¶ Gel ve bize kurtuluşu getir.
Öğleden Sonra (Hora Nona)
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
KISA OKUMA                                                                                                                     Dn. 9, 19
Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir.
¥ Gel ey Rab, gecikme.
¶ Halkını günahlarından özgür kıl.
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
KISA OKUMA                                                                                                                                                  1. Ko. 5, 5
Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yar-gılamayın. Rab’bin gelişini bekleyin. O, karanlığın giz-lediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı’dan payına düşen övgüyü alacaktır.
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Gel ve bizi özgür kıl, * ey evrenin Tanrı’sı.
~ Gel ve bizi özgür kıl, ey evrenin Tanrı’sı.
¶ Yüzünü bize göster ve biz kurtulmuş olacağız.
~ Ey Evrenin Tanrısı.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Gel ve bizi özgür kıl, ey evrenin Tanrı’sı.
Magnificat Nak. Yasa Siyon’dan çıkacak, Rab’bin sözü Yeruşalim’den yayılacak.
YAKARMALAR
Bize barış getirmesi için Oğlu’nu gönderen Peder Tanrı’ya, mütevazı bir kalple dualarımızı yöneltelim: Ey Rab, hükümdarlığın gelsin.
Ey Kutsal Peder, Kilisen’e bak,
– gel ve kendi ellerinle dikmiş olduğun bu bağı gör.
Senin sadakatin, ebediyete kadar sürer,
– İbrahim’in tüm çocuklarını hatırla ve onlara vaat ettiğin sözünü tut.
Tüm halklara yüzünü çevir,
– her insan adını yüceltsin.
Tüm dünyaya yayılmış olan sürünü ziyaret et,
– onu Mesih’in tek ağılına topla.
Bugün bu dünyayı terk etmiş olanları anımsa,
– hükümdarlığını şanında yaşamalarını sağla.
Göklerdeki Pederimiz.
DUA
Yüce ve merhametli Tanrı, güçlü lütfunla kalplerimizi hazırla. Öyle ki, Oğlu’nun geleceği gün kutsal sofrasına katılmaya ve kendi elinden ilahi ekmeği almaya layık olalım. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin. _______________

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA SALI GÜNÜ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.

Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.

Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.

_______________
Tanrı’yı Övmeye Davet
¥ Ey Rab aç dudaklarımı
¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
Nakaratlar Davet mezmuru ile birlikte s.
_______________

Okumalar Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.

1. Nak. Rab yoksul olana adil davranır.

MEZMUR 10, 1-11 Dua ve Şükran
Ne mutlu size, ey yoksullar! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği sizindir. (Lk. 6,20)
I (1-11)

Ya Rab, neden uzak duruyorsun, *
Sıkıntılı günlerde kendini gizliyorsun?
Kötüler gururla mazlumları avlıyor, *
Mazlumlar kötülerin kurduğu tuzağa düşüyor.

Kötü insan içindeki isteklerle övünür, †
Açgözlü insan Rab’be lanet okur, *
Onu hor görür.

Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı’ya yönelmez, †
Hep, “Tanrı yok!” diye düşünür. *
Kötülerin yolları her zaman başarıya götürür. ¬

Öyle yücedir ki senin yargıların, *
Kötüler anlayamaz, düşmanına burun kıvırır.
İçinden, “Ben sarsılmam” der, *
“Hiçbir zaman sıkıntıya düşmem.”

Ağzı lanet, hile ve zulüm dolu, *
Dilinin altında kötülük ve fesat saklı.

Köylerin çevresinde pusu kurar, †
Masumu gizli yerlerde öldürür, *
Çaresizi sinsice gözler.

Gizli yerlerde pusuya yatar *
Çalılıktaki aslan gibi,
Kapmak için mazlumu bekler *
Ve ağına düşürüp yakalar.

Kurbanları çaresiz çöker, *
Saldıranın üstün gücü altında ezilir.
Kötü insan içinden, “Tanrı unuttu” der, *
“Örttü yüzünü, asla göremez.”

1. Nak. Rab yoksul olana adil davranır.
2. Nak. Rab, sen mütevazilerin acı ve sıkıntılarını bilirsin.

II (12-18)

Kalk, ya Rab, kaldır elini, ey Tanrı! *
Mazlumları unutma!
Neden kötü insan seni hor görsün, *
İçinden, “Tanrı hesap sormaz” desin?

Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün, *
Yardım etmek için onları izlersin;
Çaresizler sana dayanır,  *
Öksüzün yardımcısı sensin.

Kötünün, haksızın kolunu kır, *
Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.
Rab sonsuza dek kral kalacak, *
Uluslar Onun ülkesinden temizlenecek.

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab, †
Yüreklendirirsin onları, *
Kulağın hep üzerlerinde; ¬

Öksüze, düşküne hakkını vermek için, *
Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

2. Nak. Rab, sen mütevazilerin acı ve sıkıntılarını bilirsin.

3. Nak. Rab’bin sözleri ateşte arıtılmış gümüş gibi paktır.

Mezmur 12 Zulüm altında dua
Peder Allah Oğlunu biz fakirler için gönderdi. (Aziz Augustinus)
(1-8)

Kurtar beni, ya Rab, sadık kulun kalmadı, *
Güvenilir insanlar yok oldu.
Herkes birbirine yalan söylüyor, *
Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.

Sustursun Rab dalkavukların ağzını, *
Büyüklenen dilleri.

Onlar ki, “Dilimizle kazanırız, †
Dudaklarımız emrimizde, *
Kim bize efendilik edebilir?”derler.

“Şimdi kalkacağım” diyor Rab, *
“Çünkü mazlumlar eziliyor,
Yoksullar inliyor, *
Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara.”

Rab’bin sözleri pak sözlerdir; †
Toprak ocakta eritilmiş, *
Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.

Sen onları koru, ya Rab, *
Bu kötü kuşaktan hep uzak tut!
İnsanlar arasında alçaklık rağbet görünce, *
Kötüler her yanda dolaşır oldu.

3. Nak. Rab’bin sözleri ateşte arıtılmış gümüş gibi paktır.¥ Çölde duyulan bir ses bağırıyor: Rab’bin yollarını hazırlayın.
¶ Tanrımız’ın yollarını düzeltin.


BİRİNCİ OKUMA

Peygamber Yeşaya’nın Kitabından Yşa. 2, 6 – 22; 4, 26


Tanrı, halkına adaletle davranır.

Ya Rab, halkını, Yakup soyunu terk ettin,
çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu.
Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor, yabancılarla el sıkışıyorlar.
Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, hazinelerinin sonu yok,
sayısız atları, savaş arabaları var.
Ülkeleri putlarla dolu;
elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla biçim verdikleri putların önünde eğiliyorlar.
Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek.
Onları bağışlama, ya Rab!
Rab’bin dehşetinden,
yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin,
yerin altına saklanın.
nsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak.
O gün yalnız Rab yüceltilecek.
Çünkü Her Şeye Egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları,
kendini beğenmişleri alçaltacak;
Lübnan’ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını,
Başan’ın bütün meşelerini yok edecek;
bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,
bütün yüksek kuleleri,
güçlü surları yerle bir edecek;
ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.
İnsanların gururu, kibiri kırılacak, o gün yalnız Rab yüceltilecek,
putlar tümüyle ortadan kalkacak.
Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca,
insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara,
yeraltı kovuklarına saklanacaklar.
O gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rab’bin dehşetinden
ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları
altın, gümüş putları köstebeklere, yarasalara atıp
kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.
Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.
Onun ne değeri var ki?
O gün Rab’bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak;
ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
Siyon’da, yani Yeruşalim’de sağ kalanlara,
“Yeruşalim’de yaşıyor” diye kaydedilenlere,
“Kutsal” denilecek.
Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak.
Yeruşalim’de dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek.
Sonra Rab Siyon Dağı’nın her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla,
gece dumanla ve parlak alevle örtecek.
Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak.
Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.


RESPONSORİUM Yşa. 2: 11, Mat. 24, 30

¥ İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. * O gün yalnız Rab yüceltilecek.
¶ İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
¥ O gün yalnız Rab yüceltilecek.


İKİNCİ OKUMA

Episkopos, Nazianslı Gregorius’un vaazlarından 45, 9. 22. 26. 28

Tanrı’nın kendi Sözü, ki zamandan öncedir, görünmez, anlaşılmazdır, o ki maddenin dışındadır. Başlangıçtan doğan Başlangıç’tır, Işık’tan doğan Işık’tır, yaşamın ve ölümsüzlüğün kaynağı, tanrısal özün ifadesi, değişiklik tanımayan mühür, Tanrı’nın değişmeyen ve gerçek imgesi, o ki Peder’in terimi ve Sözü’dür, kendi imgesine yardımcı olur ve insana karşı duyduğu zevki yüzünden insan olur. Vücudu kurtarmak için bir vücud alıyor ve ruhumun sevgisi için insan aklını taşıyan bir ruhla birleşmeyi kabul ediyor. Böylece benzer şeklini aldığı insanı arındırır. Bu yüzdendir ki, günah hariç her şekliyle bizim gibi insan olmuştur. Kutsal Ruh’un, Oğlu’nun onuru ve bakireliğin şanı için, ruhunda ve vücudunda kutsadığı Meryem Ana tarafından dünyaya getirildi.
Bir anlamda Tanrı, insanlığa sahip çıkmakla, aralarında ayrı olan iki gerçeği, yani insan doğasını ve tanrısal doğayı birleştirerek insanlığı tamamladı. Biri tanrısallığı verdi, diğeri de aldı.
Başkalarına zenginliği veren fakirleşir. İnsan doğamı sadaka olarak ister ki ben onun tanrısal doğası ile zenginleşeyim. Tüm olan o yok oluncaya dek soyunur. Nitekim tümlüğüne katılabilmem için kısa sürede bile olsa şanından yoksun kalır.
Ey tanrısal iyiliğin bereketli zenginliği!
Oysa bu yüce gizin bizler için anlamı nedir? İşte: ben Tanrı’nın imgesini aldım, fakat el sürülmemiş halini koruyamadım. O zaman o, kendi imgesi gibi olan beni kurtarmak için ve ölümcül olan bana ölümsüzlüğü vermek için insan doğamı alır.
İnsan doğasının, Tanrı tarafından alınan insan doğası vasıtasıyla, kutsanmış olması muhakkak ki uygundu. Böylece gücü ile o, şeytansal gücü yendi. Özgürlüğü bizlere yeniden verdi ve Oğlu’nun aracılığı ile baba ocağına yeniden götürdü. Tüm bu iyilikleri kazandıran Mesih oldu ve her şey Peder’in şanı için yapıldı.
Kuzuları için yaşamını veren iyi Çoban yitirilmiş kuzuyu, bir zamanlar putlara kurbanlar kesildiği dağlarda ve tepelerde arar. Bulduğunda da, haçın yükünü taşıyacak olan o, omuzlarına yükler ve ölümsüzlüğün yaşamına geri getirir.
Öncünün belirsiz ilk ışığından sonra, tüm ateş olan, Işığın kendisi gelir. Sesten sonra Söz gelir, Güvey’in arkadaşından sonra Güvey’in kendisi gelir.
Rab, ona seçilmiş bir halk hazırlayan ve su ile arındırarak insanları Kutsal Ruh’una taşkın duygularına yatkınlayandan sonra gelir.
Yaşamı alabilmemiz için Tanrı insan olup öldü. Böylece, onunla öldüğümüz için onunla dirildik ve onunla dirildiğimiz için yüceltildik.RESPONSORİUM Gal. 4, 45; Ef. 2, 4; Rom. 8, 3
¥ Ama zaman dolunca Tanrı, kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. * Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.
¶ Tanrı bizi çok sevdiği için, öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde gönderdi.
¥ Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.

İncil: Luka 10, 21-24

DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.

Sabah Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.

Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.

Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.

Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.

Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkacak? Elleri pak, yüreği temiz olan.

Aşağıdaki mezmur başlangıç mezmuru olarak söylendiyse, onun yerine Mezmur 95 okunur.

MEZMUR 24 Rab mabedine giriyor

Göğün kapısı Rabbimiz Mesih’te açıldı, o gökte yükseldi. (Az. Ireneus)

Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey,*
Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran,*
Sular üzerinde durduran.

Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
Kutsal yerinde kim durabilir?

Elleri pak, yüreği temiz olan, †
Gönlünü putlara kaptırmayan, *
Yalan yere ant içmeyen.

Rab kutsar böylesini, *
Kurtarıcısı Tanrı aklar.

Ona yönelenler, †
Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
İşte böyledir.

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †
Açılın, ey eski kapılar! *
Yüce Kral girsin içeri!

Kimdir bu Yüce Kral? †
O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
Savaşta yiğit olan Rab.

Kaldırın başınızı, ey kapılar! †
Açılın, ey eski kapılar! *
Yüce Kral girsin içeri!

Kimdir bu Yüce Kral? †
Her şeye Egemen *
Rab’dir bu Yüce Kral!

1. Nak. Rab’bin dağına kim çıkacak? Elleri pak, yüreği temiz olan.

2. Nak. Rab’bi takdis edin ve onun önde doğrulukla yürüyün.

EZGİ To. 13, 1-8 Rab cezalandırır ve kurtarır
Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. (1. Pe. 1,3)
Sonsuza dek yaşayan Tanrı’ya hamdolsun, *
Çünkü onun saltanatı tüm çağlarda sürer!
O, hem cezalandırır hem bağışlar; *
İnsanları ölüler ülkesinin sonsuzluğuna gönderir;

Ardı sıra onları oradan çekip alır; †
Sonunda yok eder; *
Onun elinden kurtuluş yoktur.

Onu övdüğünüzü tüm uluslara duyurun, *
Sizler ki İsrail oğullarısınız!
Çünkü o, onların arasında yaşamanızı sağlayarak, *
Bu konuda da size yüceliğini göstermiştir.

Tüm yaşayan varlıkların önünde onu övün; †
O üstadımızdır, Tanrımızdır *
Babamızdır, sonsuza dek Tanrı’dır.

Günahlarınız için sizi cezalandırmasına karşın, *
Hepinize acıyacaktır;
Çeşitli uluslara yayılmış sizleri *
Bir araya toplayacaktır.

Tüm yüreğinizle ve tüm gönlünüzle ona dönerseniz, *
Ona karşı dürüst davranırsanız,
O da size dönecektir, *
Artık yüzünü sizden gizlemeyecektir.

Size ne denli iyi davrandığını düşünün, *
Ona yüksek sesle şükredin.
Herkesin hakkını gözeten Rab’binize hamdedin, *
O ki her çağda saltanat sürüyor, onu yüceltin.

Ben, bu ülkede sürgündeyken onu övüyorum; †
Günah işlemiş olan bir ulusa *
Onun gücünü ve yüceliğini bildiriyorum.

Günah işleyenler, ona dönün; *
Ona karşı tutumunuz dürüst olsun;
Olabilir ki size karşı sevecen davranıp *
Size acıyacaktır.

Bana gelince, Tanrı’yı övüyorum *
Ve ruhum, göklerin sultanı için kıvanç duyuyor.
İzin ver de herkes onun yüceliğini anlatsın. *
Yeruşalim’de övülsün.

2. Nak. Rab’bi takdis edin ve onun önde doğrulukla yürüyün.
3. Nak. Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! Dürüstlere Onu övmek yaraşır. †

MEZMUR 33 Tanrı’nın takdirine ilahi
Hepimiz onun aracılığı ile yaratıldık. (Yu. 1, 3)

Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! *
Dürüstlere onu övmek yaraşır.
Lir çalarak Rab’be şükredin *
On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün.

Ona yeni bir ezgi söyleyin *
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
Çünkü Rab’bin sözü doğrudur, *
Her işi sadakatle yapar.

Doğruluğu, adaleti sever, *
Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
Gökler Rab’bin sözüyle, *
Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Deniz sularını bir araya toplar, †
Engin suları ambarlara depolar. *
Bütün yeryüzü Rab’den korksun,

Dünyada yaşayan herkes ona saygı duysun.†
Çünkü o söyleyince, her şey var oldu; *
O buyurunca, her şey belirdi.

Rab, ulusların planlarını bozar, *
Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
Ama Rab’bin planları sonsuza dek sürer, *
Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.

Ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa, *
Kendisi için seçtiği halka!
Rab göklerden bakar, *
Bütün insanları görür. ¬
Oturduğu yerden, *
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
Herkesin yüreğini yaratan, *
Yaptıkları her şeyi tartan odur.

Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, *
Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
Zafer için at boş bir umuttur, *
Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

Ama Rab’bin gözü kendisinden korkanların, *
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
Böylece onları ölümden kurtarır, *
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

Umudumuz Rab’dedir, *
Yardımcımız, kalkanımız odur.
Onda sevinç bulur yüreğimiz, *
Çünkü onun kutsal adına güveniriz.

Madem umudumuz sende, *
Sevgin üzerimizde olsun, ya Rab!

3. Nak. Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! Dürüstlere onu övmek yaraşır. †

KISA OKUMA Yar. 49, 10

Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek.


KARŞILIKLI HAMDETME

¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.


Benedictus Nak. Yesse’nin kütüğünden bir filiz çıkacak. Rab’bin şanı yeryüzünü dolduracak ve bütün yaratıklar Tanrı’nın kurtarışını görecekler.


YAKARMALAR

Halkını kurtarmak için ellerini uzatmış olan Pederimiz Tanrı’ya yalvaralım: Ey Rab, krallığın gelsin.
Ey Rab, gerçek tövbenin meyvelerini taşımamızı sağla,
– böylece yakın olan krallığını kabul edebilelim.
Gelmekte olan kelamının yolunu kalplerimizde hazırla,
– bu sayede onun şanını görelim.
Şehvet dağlarını düzle,
– zayıflık ve güvensizlik vadilerini doldur.
Ulusları birbirinden ayıran nefret duvarlarını yok et,
– barış ve anlayış için yolları aç.

Göklerdeki Pederimiz.

DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.


Gündüz Övgü Duaları

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.

İlahi Övgünün yapıldığı saate göre,
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.

Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.

Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh’la
Dualarımı dinle. Amin.

Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.

Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!

Günah’ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.

Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh’la Oğlun’da
Şükürler olsun sana. Amin.

Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.

Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.

Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.

Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.

Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.


Nak. Devreye göre.

MEZMUR 119, 1-8 [Alef] Rab’binYasasının Sözü üzerine düşünceler
Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)

Ne mutlu yolları temiz olanlara, *
Rab’bin yasasına göre yaşayanlara!
Ne mutlu onun öğütlerine uyanlara, *
Bütün yüreğiyle ona yönelenlere! ¬
Hiç haksızlık etmezler,*
Onun yolunda yürürler.
Koyduğun koşullara *
Dikkatle uyulmasını buyurdun.

Keşke kararlı olsam *
Senin kurallarına uymakta!
Hiç utanmayacağım, *
Bütün buyruklarını izledikçe.

Şükredeceğim sana temiz yürekle, *
Adil hükümlerini öğrendikçe.
Kurallarını yerine getireceğim, *
Bırakma beni hiçbir zaman!

MEZMUR 13 Doğru olanın denenme sırasındaki yakarışı
Umut kaynağı olan Tanrı, sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun. (Rom. 15, 13)
Ne zamana dek, ya Rab, *
Sonsuza dek mi beni unutacaksın?

Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? †
Ne zamana dek içimde tasa, *
Yüreğimde hep keder olacak?

Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? *
Gör halimi, ya Rab, yanıtla Tanrım,
Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. *
Düşmanlarım, “Onu yendik!” demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. *
Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun. †
Ezgiler söyleyeceğim sana, ya Rab, *
Çünkü iyilik ettin bana.

MEZMUR 14 Kötülerin boşluğu
Günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı (Rom. 5, 20)

Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der. †
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, *
İyilik eden yok.

Rab göklerden bakar oldu insanlara, *
Akıllı, Tanrı’yı arayan biri var mı diye.
Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, *
İyilik eden yok, bir kişi bile! ¬

Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu? †
Halkımı ekmek yer gibi yiyor, *
Rab’be yakarmıyorlar.

Dehşete düşecekler yeryüzünde, *
Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.
Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız, *
Ama Rab onun sığınağıdır.

Keşke İsrail’in kurtuluşu Siyon’dan gelse! †
Rab halkını eski gönencine kavuşturunca, *
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.

Öğleden Önce (Hora Tertia)
KISA OKUMA Yer. 23, 5

“İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor” diyor Rab.” Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.


Öğle (Hora Sexta)

Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.


KISA OKUMA Yer. 23, 6

Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak.

¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.


Öğleden Sonra (Hora Nona)

Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?


KISA OKUMA Hez. 34, 15-16

Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim.


¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.

Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.

Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.

Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.

Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.

Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.

Ey Tanrı gel… ¬ Ya Rab yardımıma…¬ Peder’e… v.s.


Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.

1. Nak. Yüce Tanrı, Mesih’ini yücelt ve biz onun zaferi-ne ilahi söyleyelim.

MEZMUR 20
O zaman Rab’be yakaran herkes kurtulacak. (Ha. İş. 2, 21)

Sıkıntılı gününde Rab seni yanıtlasın, *
Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!
Yardım göndersin sana kutsal yerden,*
Siyon’dan destek versin.

Bütün tahıl sunularını anımsasın,*
Yakmalık sunularını kabul etsin!
Gönlünce versin sana,*
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin,

O zaman zaferini *
Sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, ¬
Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.*
Rab senin bütün dileklerini yerine getirsin.

Şimdi anladım ki, *
Rab meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle *
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

Bazıları savaş arabalarına, †
Bazıları atlarına güvenir, *
Bizse Tanrımız Rab’be güveniriz.

Onlar çöküyor, düşüyorlar; *
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
Ya Rab, kralı kurtar! *
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!

1. Nak. Yüce Tanrı, Mesih’ini yücelt ve biz onun zaferi-ne ilahi söyleyelim.

2. Nak. Ey Rab, ezgiler ve ilahilerle senin kudretini öveceğiz.

MEZMUR 21, 1-7, 13 (20) Kral Mesih’in zaferi için şükran

Diriişte, sırlar boyunca yaşsam ve yücelik aldı. (Aziz Ireneus)

Ya Rab, kral seviniyor gösterdiğin güce. *
Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!
Gönlünün istediğini verdin, *
Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.

Onu güzel armağanlarla karşıladın. *
Başına saf altından taç koydun.
Senden yaşam istedi, verdin ona: *
Uzun, sonsuz bir ömür.

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,*
Onu görkem ve büyüklükle donattın.
Üzerine sürekli bereket yağdırdın, *
Varlığınla onu sevince boğdun.

Çünkü kral Rab’be güvenir, *
Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.
Yüceliğini göster, ya Rab, gücünle!*
Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

2. Nak. Ey Rab, ezgiler ve ilahilerle senin kudretini yüceltiriz.

3. Nak. Rab, Tanrı’mız için bizleri kahinler yaptın, bir krallık haline getirdin.

EZGİ Va. 4, 11; 5, 9, 10, 12 Kurtulanların ilahisi

Rab’bimiz ve Tanrımız! *
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
Çünkü her şeyi sen yarattın; *
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

Tomarı almaya, *
Mühürlerini açmaya layıksın!
Çünkü boğazlandın *
Ve kanınla her oymaktan, her dilden,

Her halktan, her ulustan *
İnsanları Tanrı’ya satın aldın.

Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
Bir krallık haline getirdin, *
Kahinler yaptın.

Dünya üzerinde *
Egemenlik sürecekler.
Boğazlanmış Kuzu *
Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,

Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
Almaya layıktır.

3. Nak. Rab, Tanrı’mız için bizleri kahinler yaptın, bir krallık haline getirdin.
KISA OKUMA 1. Kor. 1, 7b-9

Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.


KARŞILIKLI HAMDETME

¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.


Magnificat Nak. Bulma fırsatı varken Rab’bi arayın, yakındayken O’na yakarın.


YAKARMALAR

Vücut bulması sayesinde bize yeni yolu açan ve göklerdeki mabedinde oturan Ebedi Kelam’a yakaralım: Gel ya Rab, bizi kurtar.
Ümitle dolu olarak seni bekliyoruz,
– gel Mesih İsa.
Ey Rab, varlığımız, gücümüz ve yaşamımız sendedir,
– gel ve mevcudiyetini tüm insanlara açıkla.
Bizlerden uzak olmayan sen,
– samimi bir kalple seni arayanlara kendini göster.
Fakirlerin babası ve düşkünlerin avutucusu,
– tutsaklara özgürlük, acı çekenlere teselli ver.
Hayatın Tanrı’sı olan sen,
– bugün iş kazasında ölen kardeşlerimize ebedi mutluluk bağışla, onları kurtuluş ülkesine kabul et.

Göklerdeki Pederimiz.


DUA

Kutsal Peder Kilise’nin dualarını kabul et ve hayati işlerimizde ve çabalarımızda bizlere yardımcı ol; Oğlun Mesih İsa’nın gelişi bizde olan eski kötülüklerden bizleri kurtarsın ve onun mevcudiyeti ile bizleri teselli etsin. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.