Meditasyon – Yıl B

11/07/2021 – OLAĞAN DEVRE – 15. Pazar Günü – B –

1. Okuma Amos 7,12-15; Mezmur 84/85; 2. Okuma Efeslilere 1,3-14; İncil Markos 6,7-13

Bugünkü okumalar geçen pazar günkü konuyu işlemektedirler: Allah’ın Sözünü vaaz edenler daima iyi karşılanmazlar. Peygamber Amos kovuluyor ve susması isteniyor, çünkü söyledikleriyle kralı bile azarlamaktadır. Amos’un peygamberlik ettiği yer, başkanların sık sık gittikleri yerdir ve orası onlar için onları azarlayan tarzda sözler söylenemez. Fakat Amos, kendisinin Allah tarafından çağrıldığını bilmektedir: İnsanların istediğini yapmak için Allah’a itaatsizlik yapamaz, bu insanlar zengin ve güçlü olsalar da! Peygamber Amos’un ailesi, çok basit ve fakir idi: Allah’ın onu seçtiği zaman o, çobanlık etmekte idi.

Bu peygamberin sözleri İsa’nın havarilerine öğrettiklerinin temelidir. İsa havarilerini çağırdıktan sonra onlara belirli görevler verip yolluyor: İkişer ikişer ve yanlarına herhangi bir güvence almadan, sadece Peder’e olan güvenle yola çıkmalıdırlar.

İkişer ikişer gitmelerinin sebebi, birbirlerine yardım etmeleridir, ama özellikle vaaz ettiklerinin meyvesi olan karşılıklı sevgiyi gösterebilmeleridir! Karşılıklı sevgi; Rab’bin ilan ettiği, onların da vaaz etmelerinin gerektiği Göklerin Egemenliğinin özelliğidir. Havariler, Göklerin Egemenliğini sözlerle ilan etmekle yetinmemelidirler; bu Egemenliği, meyvelerini tattırarak, şimdiden mevcut halde göstermelidirler. Bu da; karşılıklı sevgi, karşılıklı itaat, karşılıklı sevgi, fiziksel ve ruhani iyileşmeler aracılığıyla gerçekleşiyor. Baba’nın sevgisinin somutluğunu ışığa getireceklerdir.

Yanlarına hiçbir şey almayacaklardır, çünkü kendilerini düşünmeyeceklerdir, onları tek ilgilendiren şey İncil’i müjdelemek olacaktır. Onların fakirliği, Allah’a kendileri ile hem besin ve giyim hem de her hangi başka ihtiyaç açısından ilgilemesi için fırsat olacaktır. Bu şekilde hayatları, Baba’nın öngören sevgisinin güzelliğini de gösterecektir. Sonra da en zayıf insanlara, hastalara ve şeytanın eziyetinden çekenlere özen göstereceklerdir. Onları teselli edecekler ve İsa’nın adıyla İncil’e düşman olan güçlerden özgür kılacaklar. Böylece Peder’in sevgisini somut bir şekilde gösterebileceklerdir!

İsa, adının ve İncil’inin engellerle karşılaşacağını bilmektedir, bu engeller havariler için de denenmelerin sebebi olacaktır bunun için boş vicdan azabına veya ümitsizliğe kapılmamaları için onları uyarıyor. Bazı kişiler onları kabul etmiyorsa, bu onların İncil’i iyi veya uygun şekilde bildirmedikleri için değildir, bunun sebebi şeytanın engel koymasıdır ve insanların rahatlık için Allah yerine şeytana uymalarındandır. Böyle olduğu zamanlarda, onlar kimseyi yargılamadan aynı zamanda da daha kolay başka metotlar aramadan o yeri terk etmelilerdir.

İman edenler için ise Rab’be şükredelim! Hayatlarında İncil’in güzelliği ve büyüklüğü, Allah’ın kutsallığı ve saflığı gösterilmektedir.

Aziz Pavlus O’nu kutsamamız için Efeslilere mektubunun baş bölümü ile yardım etmektedir.

Aynı zamanda Hristiyanların mükemmel çağrılarını anlamamıza da yardım etmektedir: Onlar Allah’ın evlatlarıdır, O’nun kutsallığını ve şanını taşırlar. Allah’ın Kendisi onları “kutsal” olmaları için seçmiştir. “Kutsal” olmak ne demektir? “Kutsal”, yeryüzünden yükselmiş, dolayısıyla yeryüzündeki olup bitenlerden etkilenmemiş olmak demektir. Yeryüzünde küfredenler, kötülük ve haksızlık yapanlar vardır! Ben Allah tarafından “kutsal”, tek olan “Kutsal” O’nun gibi kutsal olmak için seçildim: Ben yeryüzünün eylemlerinden değil, sadece Baba’nın bana sürekli verdiği sevgiden etkileniyorum. İnsanların yaptıkları fikirlerimi ve davranışlarımı değiştirmeme sebep olmuyor: Ne öç alacağım ne de kin besleyeceğim! “Aziz” diye çağırdığımız kardeşlerimiz bize yardım etmektedirler.

Biz de bazen İncil’i kabul etmeyen insanlar arasında oluyoruz: İmanda ve sevgide sebatla kalacağız, küfürlerden veya incitmelerden, Peder’in sevgisinden bizi uzaklaştırmak isteyen herhangi bir kanundan da etkilenmeden. Biz Allah’ın şanı için “kutsal” olacağız!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
miriam@cinquepani.it